AANWINSTEN VOOR SCHERMERHORN 97 op het Schermereiland. Daarbij is het dan ook bepaald niet toevallig dat de perceeltjes 26 en 26a op de kadastrale kaart anno 1832 eigendom waren van Jacob Jonker, hekelaar te Graft! Zijn hekelhok stond op 26a; nr 26 was tuin. Ook de percelen 27 (tuin) en 28 (huis en erf) waren van deze Graf ter ondernemer. Er waren nog twee Grafter ingezetenen die bezittingen hadden te Markenbinnennamelijk Klaas en Arie Graftdijk, die als "koopman" in het kadastrale register ver meld staan. Ze zullen leden van de houtkopersfamilie Graft dijk uit West-Graftdijk zijn geweest. Hun bezittingen te Mar kenbinnen bestonden uit landerijen. Over familie gesproken: de woning geheel links op de boven ste tekening van Bulthuis doet denken aan een boerderij: een houten stolp, met pannen en riet gedekt, waarin de rietdek ker een "spiegel" van dakpannen heeft uitgespaard. De al eerder aangegeven situering doet dan denken aan de boerderij van voorheen P.W.Noom. En wat blijkt uit het register bij de kadastrale kaart van 1832: toen was dat perceel 15 al van een "bouwman" (boer) Pieter Noom, hoewel hij woonde te Uit geest In het volgende nummer van de Chronyke nog iets meer over families die te Markenbinnen een belangrijke plaats hebben ingenomen Cor Booy De werkgroep Schermerhorn heeft onlangs van mevrouw K. Driessen-Bakker te Castricum de volledige documentatie ont vangen betreffende de uitvoeringen van "De Pinksterblom"van 25 jaar geleden. Die uitvoeringen, geinspireerd en geregis seerd door wijlen Henk Tol uit Middenbeemsterwerden gegeven ten bate van de restauratie van de hervormde kerk te Scher merhorn. Volgend jaar zal "De Pinksterblom" wederom worden opgevoerd. Nu ten bate van de restauratie van de kerkramen. Mevrouw Driessen, die 25 jaar geleden het initiatief nam tot de opvoeringen, heeft onze werkgroep in Schermerhorn eerder al eens verrast met de schenking van vele dia-opnamen die haar man, burgemeester W.J.Driessen, had gemaakt in de voor malige gemeenten Schermerhorn en Zuid- en Noord-Schermer. Als documentatie voor de plaatselijke historie vormen ze een belangrijke aanwinst in het werkgroep-archief.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 7