SCHERMERHORN IN 1924 15 November Tot Hoofd-ingelanden van het Heemraadschap "Mijzen", zijn gekozen de heren G. Klaver te Schermerhorn, i.p.v. de heer K. Rood, dijkgraaf van genoemde polder te Heiloo, D. Muntjewerff te Avenhom, i.p.v. de heer S. Willig te Avenhorn, die wegens aanstaand vertrek voor een herbenoeming had bedankt en J. Hoogewerf te Ursem i.p.v. de heer P. Pater te Ursem die wegens hoge leeftijd had bedankt voor een herbenoeming. 6 December Het woonhuis met erf, thans bewoond door de heer Wouder is bij onderhandse verkoop aangekocht door de heer W. Wester. Deze zal het huis doen verbouwen en inrichten als winkel voor zijn rijwiel- en motorzaak, terwijl hij het plan heeft naast het perceel een garage en werkplaats te stichten. Het R.K. Kerkbestuur heeft aangekocht van het R.K. Armbestuur een perceel grond over het Swet in de Mijzen en heeft plan van deze grond een begraafplaats te maken. Donderdag overkwam de heer P.Los aan de Klaterbuurt bij de Rijp een ernstig auto-ongeluk. Fourage bezorgd hebbende bij een boer aldaar, reed hij met zijn auto de poort uit en lette niet op de tram, welke juist van Midden-Beemster af kwam aanrijden met het gevolg dat de auto geheel werd verbrijzeld. Wonder boven wonder kwam de heer Los er zonder letsel af. Herbenoemd werden bij de Gereformeerde Gemeente tot ouderling de heer J. de Kievit en tot diaken de heer P. Mantel. 31 December Maandag j1vergaderde de gemeenteraadIngekomen waren een paar goedkeuringsbesluiten van Gedeputeerde Staten. Van de heer W. de Boorder was het bericht, ingekomen met mededeling, dat hij zijn benoeming tot lid van het Burgerlijk Armbestuur aannam. De Waren-keuringsdienst berichtte dat over 1924 in totaal ƒ.188,89 door de Gemeente verschuldigd is. Tenslotte was nog ingekomen een verzoekschrift van de heer B. j Meiridersma, burgemeester, om ontheffing van de verplichting, om in deze gemeente te moeten wonen. Hierover is reeds in de laatste raadsvergadering langdurig gedebatteerd en ook nu weer ontspon zich een levendige discussie. Het eind van de zaak was dat met 5 tegen 1 stem het verzoek werd verworpen. De voorzitter, zich erop beroepende, dat hier geen voer hem en zijn gezin geschikte woning openstond, verklaarde zich niet met de zijns inziens onbillijke eis van de raad te zullen verenigen en andere maatregelen te zullen nemen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 30