KADASTRALE ATLAS OP KOMST 11 2 Begin 1994 zal het vijfde deel in de reeks "Kadastrale atlas Noord-Holland 1832" verschijnen. Dat is het deel "Graft/De Rijp". Dat boek, in formaat A4, bevat 20 reprodukties van 29 bij 40 cm van de oudste kadastrale kaarten van Graft en De Rijp. Daarin zijn alle afzonderlijke percelen, zowel huizen als lan derijen, ingetekend. Bij de kaarten behoren registers, die men destijds de benaming "Oorspronkelijk Aanwijzende Tafels" gaf. Dit zijn lijsten van alle percelen van een gemeente, met van elk perceel een aantal standaardgegevens zoals naam, beroep en woonplaats van de eigenaar of vruchtgebruiker, de soort bebouwing, de oppervlakte, de belastbare opbrengst, enz. Kaarten en bijbehorende registers vormen samen de eerste vol ledige en betrouwbare administratie van onroerend goed in Nederland. De bron, waarvan het origineel berust in het Rijksarchief Noord-Holland te Haarlem, is vooral van belang omdat deze de situatie weergeeft van vóór de ingrijpende ruimtelijke veranderingen die na 1850 tot stand kwamen als gevolg van de sterke bevolkingsgroei, industrialisatie en de ruilverkavelingen. Voor het eerst werd een gedetailleerd kaartbeeld gecombineerd met uitgebreide registratie van ei genaren. De atlas is dan ook te gebruiken voor alle geïnte resseerden in de lokale en regionale geschiedenis, maar in het bijzonder voor onderzoek naar: -de geschiedenis van landschap en nederzettingen, -de geschiedenis van erven, woonhuizen en monumenten, -de geschiedenis van wegen en waterlopen, -eigendomsverhoudingen -familiegeschiedenis Op het kaartmateriaal en de gegevens uit de registraties zijn met de computer bewerkingen uitgevoerd, waardoor de atlas ook een aantal statistieken laat zien van de top-tien van grootste grondeigenaren, de spreiding van de soorten eigen dommen, de beroepen die voorkwamen, de belastingen en de dijk- en polderlastenEen duidelijke inleiding geeft een beeld van hoe de atlas kan worden gebruikt en welke onder zoeksmogelijkheden er allemaal zijn. Alles bijeen geeft het atlasdeel Graft/de Rijp een gedetail leerde momentopname van de situatie in de dorpen rond 1830. Voor de geschiedenis van Graft-De Rijp een bron van unieke

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 22