110 IN MEMORTAM NAJAARSEXCURSIE NAAR HAARLEMMERMEER In het nu aflopende jaar ontvingen we bericht van overlijden van de leden Nicolaas Bommer te De Rijp, Cornelis Pieter Jongens te Z.O.BeemsterJan Booy te Spijkerboor, Anna Corne- lia Maria Luyckx te Alkmaar en A.Klok te Utrecht. De heer Bommer was een zeer bekwaam restauratie-timmerman.Hij behoorde tot de ambachtslieden die "met hun handen kunnen maken wat hun ogen hebben gezien". Van zijn hand is onder andere het nauwkeurig op schaal vervaardigde watermolenmodel dat in het Grafter raadhuis plaats heeft gekregen. Ook een van de herstelde colonnetten, de dubbele spiralen, die de kerkeraadsbanken in de grote kerk sieren, is door hem gemaakt, evenals een van de leeuwtjes op de burgemeesterszetel in de raadzaal van Graft-De Rijp. De heer Jongens was de laatste dijkgraaf van het waterschap Starnmeer en Kamerhop, voor dit deel ging uitmaken van het waterschap Het Lange Rond. Hij was waarschijnlijk de enige in de lange reeks dijkgraven die het niet beneden zijn waardig heid achtte zelf onderhouds- en reparatiewerkzaamheden voor "zijn" polder te verrichten, omdat er geen polderjongen meer was die dat kon doen. Hoewel hij zich zeer op het 350-jarig bestaan van de Starnmeer verheugde, heeft hij dat feest he laas net niet meer kunnen meemaken. Jan Booy heeft aan de voorbereidingen voor het Starnmeer- feest kunnen meewerken, als voorzitter van de buurtvereni ging "De Vuurlijn" en als lid van de reuniecommissie. Hij overleed onverwachts een week na het polderfeest. Mevrouw Luyckx, voortkomend uit het bekende notaris-gezin, was oud-verpleegster. We gedenken onze ontvallen leden met respect. Na de "aangeklede koffie" in het Brugrestaurant in de Haar lemmermeer begaf het 32 leden tellende gezelschap zich, lek ker beschut in de particuliere auto's tegen de koude najaars wind, naar het museum "Cruquius" aan de ringvaart van deze 140-jarige polder. Er werd aandacht besteed aan de diverse vormen van polder bemaling door middel van de aanwezige modellen scheprad en vijzelmolens, centrifugaalpompen en plunjerpompen. Het gemaal "Cruquius" is zelf zo'n plunjerpomp, evenals de vroe gere gemalen "Lijnden" en "Leeghwater"Gedrieën hebben zij, met stoomkracht, in 1852 het Haarlemmermeer in een polder

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 20