WAAR DE FANFARE REPETEERDE EN DE DOKTER KIEZEN TROK 103 Café "De Jonge Ruiter" heeft z'n eigen geschiedenis Om een beeld te verkrijgen van de historie van Grootschermer, is het verstandig met de middenstand van toen en nu te be ginnen. Het meest tot de verbeelding spreken dan de panden waar herbergen of café's waren of zijn gevestigd. In Grootschermer waren dat "De Jonge Ruiter", tot op heden gevestigd op Noordeinde 12; café "De Toekomst" op Noordeinde 23, van 1928 tot 1960, en het in 1923 verbrande "'s Lands Welvaren", dat achter het Raadhuis stond. De toenmalige kas telein heette Wit. Er was aan zijn herberg ook een stalhou derij verbonden. "De Jonge Ruiter" bestaat nog, waardoor er ook nog nadere informatie over is te verkrijgen. Niet in de laatste plaats door de oud-kastelein Cees van Truijen er naar te vragen. Het bouwjaar van het pand valt minder gemakkelijk te achter halen, maar gezien de afmetingen van de balken (18x23 cm en met een lengte van 7,50 m) en het k cm dikke vloerhout, lijkt de veronderstelling gewettigd dat het wel eens ouder dan 160 jaar kunnen zijn. Het pand is niet haaks op de huidige rijweg gebouwd, maar staat enigszin schuin achter de voorgevel, die wèl evenwijdig aan de weg staat. Een en ander zou kunnen worden verklaard uit het feit dat het pand oorspronkelijk ergens tussenin is gebouwd. Bekend is dat aan de noordzijde, tussen de winkel van De Reus en het café een pand heeft gestaan van ca. 7 meter breedte, wat een steeg van ongeveer een meter overliet. Het is gesloopt in 1927. Doorkijk Als men, het gezicht naar het oosten gekeerd, de wand achter de bar van behang en betimmereing zou ontdoen, zou er een doorkijk tevoorschijn komen, met een soort toneel erachter.Dit wordt bevestigd door een verhaal van Barend Plooyer uit 1930 Hij was toen 70 jaar oud. Later is de ruimte vervangen door een werkkeuken en toilet ten. In de tussenliggende tijd is ze gebruikt als drankber ging en als stalling voor 12 stuks vee. Omstreeks 1878 is, wat nu toneelzaal is, evenals de snackbar en de vestibule, gebouwd als respectievelijk kolfbaan, opka mer, hos en waterplaats. Dat bouwjaar is gevonden op plank-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 13