102 verspreide gevechtsorde vuren en strijden) hebben, 2 uur van de stad daar de Generaal Deine was met 13000 man en het was 8 uren toen het in stilstand raakten en zij de vlugt namen en wij hadden gemaakt 300 dooden gemaakt hebben en hebben ge had 84 dooden of gekwetsten en wij gingen na Diten en zijn vernagt. Den 8 gingen wij weder terug 's morgens om 5 uren na het dorp Zonoven en hebben den dag doorgebragt en hebben daar vernagt en zijn 's morgens den 9 gingen wij 's morgens om 5 na de stad Assel, want de stad was ontruimd en zijn daar ingekwartierd en den 16 augustus zijn wij weder teruggetrekken na onze grenzen, 's Morgens om 9 uren na Zonoven, na Hekten, Wugma, waar wij vernagt. Den 18 's morgens om 6 uren na de stad Arnond, na Bude, na Mareeze, na Zoomerna Asten, waar wij ingekwartierd zijn. Den 29 augustus 's morgen om 7 uren vertrokken na de stad Helmond, vandaar na Gemmerd, na Boekei waar wij ingekwartierd zijn". Nadat op 8 augustus Hasselt was ingenomen en het Maasleger verslagen, capituleerde vier dagen later ook het Schelde- legerToen Leuven zich overgaf, stemde de kroonprins in met een wapenstilstand, waarbij de Nederlandse troepen zich te rugtrokken op Noord-Brabant. De citadel van Antwerpen bleef bezet In de grensdorpen werden de troepen bij particulieren inge kwartierd. Voor kost en nachtverblijf werd per persoon per dag een vergoeding betaald van zeven stuivers. De demobili satie was nog lang niet aan de orde. (wordt vervolgd) J.Pielage Uit Hoogcarspels Rijper Courant van zaterdag 11 april 1936: 1 )e Htijp Nieuwe perspectieven. De heer D. Hooijberg alhier, is overgegaan tot de aankoop van een groote luxe touring-car voor groote reizen. De Carosserie is gebouwd en gemonteerd te Oudkarspel. De wagen maakt een prach- tigen, modernen indruk. De nieuwsle snufjes zijn aan gebracht, zoo ook een radio-toe stel. De reiegenooten zullen dan altijd op reis naar de nieuwsbe richten van het A N.P. kunnen luisteren alsmede kunnen genie ten van de programma's. Anti-lawaai Donderdag jl. werd voor de eerste maal bij de fa. Brunttnk, alhier, een paard beslagen met ijzeren hoefbeslag en gummi onderlaag. Deze vinding komt uit Frank- rijk en is voor geluiddemping in den handel gebracht. Het paard liep nog wat on wennig, daar het zich zelf niet meer hoorde.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 12