100 de stad Hasselt bezetten. Eerder was bij Houthalen hevig ge vochten met de voorhoede van het Belgische Maasleger van ge neraal Daine. Luitenant Kieft uit De Rijp schilderde van hem een prachtig portret. Dat de generaal alles in goede orde had bevonden, wordt be vestigd door een circulaire dd. 24 juni 1834 van Gouverneur Van Puyl (Commissaris des Konings) aan de gemeentebesturen in Waterland. Deze deelde mee van generaal Cort Heyligers bericht te hebben ontvangen over diens bijzondere tevreden heid betreffende de ijver in de wapenoefening en goede tucht bij de mobiele schutterij. Hij zag daarin het bewijs van wat men "van goede, brave en getrouwe, het Vaderland en den Koning warm toegedane ingezetenen te wachten hebbe". Tiendaagse veldtocht Toen op 21 juli 1831 in Brussel Leopold I de grondwettelijke eed aflegde, reageerde koning Willem met het kiezen voor de aanval. Vier divisies, onder opperbevel van kroonprins Wil lem, gingen op 2 augustus de strijd aan. Het Belgische leger bleek niet paraat; het bestond uit twee gescheiden eenheden, het Maas- en het Scheldeleger Over het verloop van de veldtocht laten we onze Rijper ver slaggever opnieuw aan het woord: "Den 2 augustus zijn wij vertrokken om 6 uren na Woensel, on der de Mayerij van den Bos, van daar na de stad Eindhoven, vandaar na Aalst, waar wij om 4 uren 's middags ingekwartierd ben en den 3 augustus 's nagts om 2 uuren sloeg den tamboer alarm en om 4 uren marseerden wij na Valkenzwaard, waar wij met 5 battaillons bij malkanderen kwamen en 1 batterij veld stukken en ons geweer moesten laaden en marseerden na Eind hoven waar wij ingekwartierd ben.'s Morgens om 4 uren mar seerden wij na Dommel waar wij niet in konden met ons batail- lon omdat er 600 Belgen in waren. Van daar na Dommere, waar wij in het veld ons rust hielden tot 's nagts 12 uren en ver trok na de hei, 2 uur vandaar, waar wij bievak hielden en 's middags om 4 uren marseerden wij na het dorp Luiksgessel, waar wij om 3 uren in ons kwartier zijn gekomen. Den 5 's mor gens om 7 uren kwam er een officier dat wij moesten vertrek ken. Om 9 uren vertrokken wij door de hei na het dorp Begtel waar wij s middags om 5 uren slaag gingen en om 7 uren namen wij het dorp in en hebben maar 2 gekwetsten gehad en om 8° uren gingen wij na het dorp Exsel waar wij vernagt hebben en den 6 augustus 's morgens om 7 uren gingen wij na de stad Assel waar wij den ganschen dag getiljeurd (tirailleren= in

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 10