RIJPERS IN HET MARKERVELD 7 In andere hander 24 len Het wagenhuis aan de overkant van de Breestraat diende als stalling voor de auto. De winkel van Ackmann is indertijc verkocht aan J.Geerke, kruidenier. Daarna aan de onderwijzei Van der Laan en gebruikt door de firma D.Luyt, manufactu- rier. In 1959 kocht de heer D.Slot de winkel en het woonhuis en verhuurde de winkel aan schoenmaker Cor Rus. Later kreej het huis een woonfunctie en werd gekocht door L.Mechielse. De heer Willem Vendel, geboren en getogen in Schermerhorn, vertelde mij dat het motorvoertuig van Ackmann de eersts automobiel was in Schermerhorn en dat hij menigmaal een stukje heeft mogen meerijden. P.Schotsman, Dit jaar - 1993 - kan de geschiedenis ingaan als het jaar waarin het Starnmeer 350 jaar geleden polder werd en waarin deze polder (behoudens een stukje met en bij Spijkerboor) tesamen met het dorp Markenbinnen tot de gemeente Graft- De Rijp is gaan behoren. In het verleden, toen De Rijp en Graft nog afzonderlijke ge meenten waren (van 1607 tot 1970), behoorde reeds een klein deel van de Starnmeer tot de gemeente Graft, namelijk het deel wat ingesloten wordt door de dijk langs het Noordhol lands kanaal, de Graftdijkerweg, Middelweg en Laanweg. De Rijp had er geen grondgebied. Wel hebben in eerste aanleg ingezetenen van De Rijp zich beijverd voor de droogmaking van het Starnmeer. Eén Rijper in gezetene is zelfs de geschiedenis ingegaan als "de" droogma- ker van de 17e eeuw: Jan Adriaansz Leeghwater. Hij heeft echter in werkelijkheid niet die roemruchte rol gespeeld, die sommige oudere geschiedenisboekjes hem toeschrijven. Hi was met name niet de bedenker van al die droogmakerijen, zoals Jan Mens in zijn roman "Goud onder Golven" beschrijft. Jan Adriaensz was molenmaker in De Rijp. Als zodanig werd hi door de bedijkers van de Deemster belast met het toezicht oj de bouw van de molens en het onderhoud daarvan. We zoudei hem in die functie nu "technisch hoofdopzichter" hebben ge noemd. Ook bij latere doormakingen (Purmer, Wormer, Schermer had hij een dergelijke functie. Bij één inpoldering echter heeft hij ook het voorbereidend*

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1993 | | pagina 9