DE RIJP IN STEREO OP NIEUWJAARSRECEPTIE 1 EVEN OMZIEN Zaterdag 4 januari wordt in de sportnal De Oosterven in De Rijp de traditionele nieuwjaarsreceptie gehouden. Al even traditioneel is lat onze vereniging er vertegenwoordigd zal zijn met een "stand", evenals vorig jaar weer in samenwerking met het Museum. Het Rijper museum heeft ii het afgelopen jaar een stereoscoop gekregen. Enigszins beschadigd, maar inmiddels netjes geres taureerd door Cees Eyking. De erbij behorende foto's zijn opnamen uit De Rijp en Graft, vermoedelijk daterend uit de jaren '20. Wie de maker en oorspronkelijke bezitter was, is niet bekend. Mogelijk is een en ander afkomstig van wijlen de heer Maarten Admiraal, van wie bekend is dat hij stereo opnamen van De Rijp neeft gemaakt. De stereokijker er. de(brui- ne) foto's zullen te zien zijn in de stand l'jdens de nieuw jaarsreceptie. Voor nadere informatie houden we ons ter plaatse aanbevolen. De filmcvond op 31 oktober bracht jammer genoeg niet het succes waar we, op grond van een eerdere recensie, op meen den te mogen rekenen. Daarbij kwam dat, doordat de afscherm- kapjes van de noodverlichting in het Rijper Huis spoorloos waren, een deel van de filmopnamen ook niet tot zijn recht kon komen. Jammer voor de circa 50 aanwezigen, merendeels de "trouwe kern" op onze bijeenkomsten, die betere kwaliteit gewend is en verdient. Er tegenover staat het doorslaande succes van de twee "open dagen" in het oude gemaal van de Eilandspolder. Bijna 400 bezoekers kwamen er "afscheid nemen" van de technische in stallatie die, deels sinds 1920, deels sinds de bouw van het stoomgemaal, de ingelanden van de Eilandspolder droge voeten heeft bezorgd en meer dan dat. Een niet gering deel (naar schatting 50%) van de bezoekers kwam van buiten Graft-De Rijp. Onder hen ook enkele machinisten van andere poldergemalen. Eén van hen gaf 's zondags spontaan en met enthousiasme uitleg over de werking van de machinerieën. En natuurlijk hadden beide middagen af en toe het karakter van een reünie. De sfeer was beel gezellig en dat was mede de bedoeling.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 3