NOTEERT U ALVAST... IN MEMORIAM De jaarvergadering 1992 zal worden gehouden op woensdag 26 februari in Het Rijper Huis. Voor de pauze de gebruikelijke agendapunten. Na de pauze een causerie door mevr. drs. Katja Bossaers uit Purmerend. Zij is de onlangs benoemde provinci aal consulente voor de regionale geschiedbeoefening. In haar causerie zal zij uiteenzetten wat dit inhoudt en welke betekenis het heeft voor onze vereniging. In het afgelopen jaar overleden twee mensen die zich tijdens hun leven verdienstelijk hebben gemaakt voor de vereniging. Op 29 juni overleed, op 77-jarige leeftijd, de heer Maarten Rol uit de Starnmeer. Hij heeft onder andere meermalen voorwerpen, knipsels en andere documentatie beschikbaar ge steld voor de 5 mei-tentoonstellingen en deze na zijn over- lijaen aan de vereniging doen toekomen, benevens andere documentatie,betreffende o.a. de Rundveefokvereniging "De Rijp Graft en omstreken", de landelijke rijvereniging "Ster- néo" e.a. Een en ander heeft plaats gekregen in ons archief. Op 17 augustus overleed de heer Cees Heijnis, op de leeftijd van 79 jaar. Uit zijn indrukwekkende verzameling oude foto's en ansichtkaarten van De Rijp heeft hij er talrijke in tijde lijke bruikleen afgestaan ter reproduktie voor ons foto archief, veelal voorzien van een mondelinge toelichting. Daarnaast was hij vele malen informatiebron over het leven in De Rijp in zijn jonge jaren. !rnhet MVOi°riaa 1k°rt na de voorJ'aarslezing, ontviel ons me vrouw Nel Kool, te West-Graftdijk. Trouwe bezoekster van onze verenigingsavonden en vergaderingen in het Rijper Huis. Maar ook betrouwbare vraagbaak over Graftdijk in vroe- 8ef .tijden* Tot haar geestelijk erfgoed behoort haar be schrijving van Oost- en West-Graf tdijk van kort na de eeuw wisseling, in het orgaan van de Graftdijker Gemeenschap. In september overleed te Overveen de tekenaar Gerrit Dekker. Hij maakte^ indertijd de tekening van de Rijper kalkovens ^Dillenburg", die we met zijn toestemming als een van onze kerstprenten" hebben gereproduceerd. We bewaren hun nagedachtenis met respect.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 27