21 lveerd de zes s vol de van den Lanus r te 1 door ra n itste ird, om voor middags 1 de be- :ich dus itroleren Maar en opge- etensien te: se n ge- van de or de zijn kele 41 - 1 - 34 -13 - 7 - 3 - 1 -11 -10 1 -14 - W.Pols, Apothecar te Alkmaar, wegens geleverde medicijnen, gedat. 13 Maart 1773 ------ f 2-4- Frans Walkrink, Chirurgijn Noord-eijnd, voor gedane diensten ------ 9 2 - Dr.P.P.Meijervoor gedane Visieten enz. gedat. 8 Maart 1773 - - - - - - - 22 - 7 - Dan volgen de kosten van de begrafenis: Cornelis Berkhout, Wegens verschoten doodschulden - Pieter Enke, wegens leverantie van Hout en 't maken der doodkist - - - - - J.Sylvius, koekebakker tot Rijp, wegens geleverde Koeke op de begravenis Willem Bout te Rijp, wegens geleverde Kaas op de begravenis ------ Dirk van Veerssen, verschoten onkosten tot de begravenis ------- Verder meldden zich enkele winkeliers die al eerder wijn, boter of andere winkelwaren hadden geleverd. Dirk Jansze vroeg 4 - 4 - voor geleverde hoenders. Jan Franse, Paruijkemaker tot Rijp (hoge mode in de 18e eeuw) was 6 gulden en 5 stuivers te goed. Tenslotte waren er nog wat bedragen aan huur, recht van overpad, dorpsschot, e.d. Alles bij elkaar bedroegen de schulden een somma van 1397 - 3 - 4. De verrekening "Den 7 Junij A° 1773, vermits niemand meer op de Citatien en Advertentien bij 4 maal 7 Billetten gedaan, nog op de 3 Advertentien in de Amsterdamse en Haarlemse Couranten is gecompareerd, versteken Schepenen alle de non-Comparan ten van haar regt ende Actie op en aan de Penningen des Voorszegden boedels, en leggen dezelve op een Eeuwig stil zwijgen. Vinden vervolgens goed te disponeeren over de Penningen tot Preferentie en Concurrentie, ten naasten regtdag." Er was ruim 300 te weinig om elk 't zijne te geven, maar we houden het er op dat de schepenen tot een rechtvaardige verdeling zijn gekomen. J.Pielage m

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 23