19 Een geschreven boek wordt vermeld, "Hec Selecta", van de hand van J.A.van Wesel, Theologius Colonie. Misschien uit de studietijd in Keulen afkomstig. Professor Schutte die over de banne Graft schreef in "Een Hollandse dorpssamenleving in de late 18e eeuw" komt op grond van het boekenbezit tot de conclusie dat deze dorpspastoor een weionderlegd man moet zijn geweest. Twee werkdagen waren voorbijgegaan voordat de secretaris kon afsluiten: "Aldus geinventariseertden 15 16 April A° 1773, Ter presentie van Schout en Schepenen in't Hooft dezes gemeld. In kennisse van mij, Secrets, Publieke verkoping. Meteen na de inventarisatie werd besloten alle goederen op donderdag 29 april te laten verkopen. Een uitzondering werd gemaakt voor de boeken. Daarvoor zou op het Schermer eiland te weinig kooplust zijn. In de resolutie staat dan ook: "Exempt de Bibliotheecq zijnde dezelve na Amsterdam gezonden om aldaar te laten verkoopen door den Boekverkoo- per F.Crayenschot Het boelhuis zou worden bekendgemaakt "in de Amsterdamse Courant, verder aan de Zaan en Purmerend, alsmeede 't ge- heele Eijland door, met Affixie van Billetten en het ge- klank der Bekken." Voor dit laatste werd de bode van het Raadhuis ingeschakeld, die was tevens omroeper. De resultaten van de verkoping in guldens, stuivers en penningen, werden vermeld als volgt: "De goederen verkogt en daarvan gekomen 953-:-: hiervan afgetr. de onkosten, van veylen, schrijven, strijkgeld 92-:-2 M.Braak Rest 860-19-14 Anderen ontvang: van de verkofte boeken Pedestal en pot 131-5 - 19-4—: 16-10-: 54-10-8 22 tonne Turf Van de Erven Stapper f_221-_9-_8 ƒ1082- 9- 6 De activa stonden genoteerd, nu nog de andere zijde van de medaille.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 21