P. de Rijke Oogonderzoek kosteloos Te Midden-Beemater eiken Maandag van 3—4 uur in Café BEUNDER c SCIIERMER1I0RN Ingekomen: Gerrit Hoogvorst van 0 ter leek Jaoob Öonis cai gezin, van OLerleek Klaas Wagenaar. en gezin, van O tor leek Reijer Sc.lireuder en gezin, vari>Hensbroek Tlieodorus de Koning en gezin, van Beemsler Johanines Ja- eob Kuijs en gezin, van Akersloot Dries Lokhorst en gezin, van Zuid en Noordsclionner Jan Leeg water van Kwadijk. Vertrokken: G. J. Groot naar Eindhoven J. I'. Komen naai- Obdam Joh. Oostwouder en gezin, naar Oosthuizen Arie Brouwer en gezin, naar Oudorp Frederikjter Mul, naar Amsterdam Jan Leegwater, naar VIctnsbrock. S( 'JIERMERIIORN J.Iet cafó 's Lands Wol varen", welk café on^>«voer 40 jaar in eigcmdioin behoorde aan de Fannlia Koster, is bij onderhand- sclien verkoop vcrkochlj.aan don heer G. van dei- Oord te Grootebroek. De heer Koster gaat >ieh in Argentinië vestigen. SCJ1FRMERIIORN (Jpnieuw is alhier een gehei me distilleerderij ontdek', thans hij den landbouwer M. B. Het toestel is door do politie in beslag genomen. WFST-GRAFTUIJK ijn de dezer dagen gehouden vergadering van het Bjstuur van de Coöperatieve Boerenleenbank, alhier,(is benoemd tot Kassier, in de plaats van wijlen dón hoer J. Messchaert, Mej. H. J. Messchaert, die tot nu too als adjj.-kassier aan deze Bank verbond®) was. GRAFT Naar wij van bevoegde zijde vernemen zijn er thans definitie-to plannen bij het Bestuur van de Graftermeor, oni in dien polder een nieuwe gewapend heton-brug te maken, in de plaats van net houten bruggetje, ligt we lk voor verderen dienst totaal ongeschikt is bevonden. De voorbereidende plannen worden gemaakt in overleg met den Prov. Waterstaat en zal t.z.t. een openbare aanbestedingvan het werk worden ge- houden DE RIJF Zondagmiddag geraakte nabij de Boem- slcrbrug hel vijfjarig zoontje van den lieer C. v. d. Stelt in hel water van do Beemsterringvaarl. De heer D. Spaarman Pz., die liet knaapje zag drijven, bedacht zich geen oogeaiblik. maar na zich ontdaan te hebben van jak en vest, sprong hij te water en, mocht liet genoegen smaken, al zwemmende liet knaapje van oen wissen dood Ie rodelen. Onze liulde aan .den dapperen redder. DE. RIJF Maandag viel het zoontje van G. Iv. alhier, in dc Tuingracnt. De lieer C. Zwart wist liet knaapje spoedig wefcr op den vasten wal le brengen. met het nieuwste oogonderzoek apparaat tiedipl. Opitciëu V.V.O. Dc Rijp F- O o se) M M 2 W 53 w 03 3 G C 3 F- G M 00 O OOKKrt n< O-O) O CO O S'(D|ï(trt»ltlF'Ct)|ï(t3(IlltO()rt'd F-aO) rt rt rt O F- 3 3 03 3 3 <T> H O O I100 nGG3<3 3:Di.NCBOa rt OJOOOF-rtfDcaitaF-OF-ffi'öW O P !V 10 3 F-: 3 rt <_J. O 3 3 *2- M ATS /Tx Fr—I t r- M HO

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 2