6 school te Noordeinde of pag 32 in "Het Schermereiland rond 1840). Geld voor onderwijs werd o.a. verstrekt door "de Buul".Zo in 1821 voor onderwijs en schoolbehoeften 53 en 2 stuivers. In 1823 worden de namen van 11 kinderen vermeld, met daar naast nog 7 avondschoolgangers Er heeft in Noordeinde ook een wees-en armenhuis gestaan. Een begraafplaats is er echter nooit geweest.De overledenen werden begraven te Graft. Bij een bezoek aan de Graf ter zerkenvloer vindt u bijvoorbeeld "Aef Cornelis die huijsvrou van Pieter Jans uit noordeijnt sterf den 1 Februari 1628.Noch leijt hier begraven Jan Pietersz uijt Noordeijnt sterf den 27 November 1628". Gewoonte was in die tijd dat de overledenen per schuit of praam naar Graft werden vervoerd. Een akte in het oud archief van Graft vermeldt de overdracht van een erf te Graft, waarbij aan regenten van Noordeind het recht werd ver leend, aan de oostzijde van dat perceel, bij de voetbrug "eene opscheping voor lijken te maken". De Glopdijk Er was namelijk geen verharde weg naar Graft. Toen de Sapmeer in 1643 werd ingedijkt, kwam daar de bepaling "dat de bedijker van 't Zapmeer gehouden zal zijn de Glopdijckstraat te onderhouden tot keur en schouw van de magistraten tot Graft" Dit betrof echter een voet pad. Pas in 1852 is het voetpad veranderd in een rijweg. Reden daartoe was dat het Graf ter meer in 1845 werd droog gemaakt en de vrachtschuit van Graft op Alkmaar ophield te varen. De Grafters moesten voortaan per rijtuig naar Alkmaar. De kosten van het verharden van de Glopdijk, alsmede het onderhoud en dat van beide bruggen, (evenals dat van de zgn. witte brug) moesten worden betaald uit de pachtsom van de daartoe ingestelde Grafter tol. Lag Noordeinde vóór de inpolderingen van Noordeindermeer Sapmeer en Graftermeer dus aan veel water (om van Beemster en Schermer niet te spreken), nu is het een vriendelijk dorpje temidden van groene weilanden. Door de verouderde structuur van de verkaveling, die voor het gebied ten oosten van Noordeinde van omstreeks het jaar 1000 dateert, zijn veel boeren er opgehouden met de exploita tie. In Noordeinde zijn heden ten dage nog slechts twee vee houders, die zich bezighouden met het weiden van jongvee.In de plaats van de anderen is er een aantal jaren geleden de

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 8