gezelschapsspel, een glaasje en de traditionele zoute haring gezellig bijeen te zijn. Van het in vroeger tijden vergaarde kapitaal wordt nu nog steeds wat geld (rente) uitgegeven ten behoeve van de Noord einder bevolking, o.a. de financiering van het Sinterklaas feest en de nieuwjaarsreceptie, in de Vermaning. Met betrekking tot het grondgebruik, weer volgens het al oude Gaderboek 1738, blijkt dat toen 24 personen te Noord einde werden aangeslagen voor "de verponding op't Mad".Zij waren grondeigenaren en moesten grondbelasting betalen. Over de personen die land huurden, zijn geen cijfers bekend. Vel dat de Zeevarende Buijdel een paar stukken land in eigendom had en die verhuurde. Dat is trouwens tot op de dag van vandaag nog zo. Land wat te huur werd aangeboden, werd meestal bij "open bare opveijlinge" verhuurd. Dat gebeurde onder leiding van de plaatselijke vendumeester. Soms voor 1 jaar, soms voor 2. We zien daarbij in het boek dat de doopsgezinde predikant land in eigendom had aan "het oudijk" en land huurt van "de Buul". De school Noordeinde was in die dagen van weleer een dorpje wat voor een belangrijk deel was aangewezen op zichzelf. Het onderwijs is er lange tijd gegeven aan "de schole alhier". Die stond aan de "schoolbuurt"Daar staat nu de boerderij van Staats bosbeheer. Een stuk land wat er aan grenst werd voor kort nog het "schoolstuk" genoemd.(zie over de school van Noordeinde ook de Chronyke nr.1 febr.1990 "Einde van de Kaart van Noordeinde, omstreeks 1830. Hierop zijn nog overblijfselen te zien van de Lijnbaansbuurt de Vermaningsbuurt en de Schoolbuurt. De thans nog aanwijs bare lijnbaan (van Bruin) bevindt zich op de kavels 121,122, 123 en 125. De (oude) Vermaning staat vooraan op kavel 99. Op kavel 94 was de lijnbaan van Blaauw gevestigd .Daar naast, op kavel 72 stond de school (het stukje land heette tot voor kort nog "het schoolstuk"). Het smalle langwerpige bouwsel 62 was de nettenbaan. In Noordeinde waren vroeger de aanduidingen "Hogewal" en "lagewal" of "Oversloot" gangbaar, voor resp. de westzijde en de oostzijde van de dorpssloot. De weg door Noordeinde werd toen ook wel "Rechtsestraat" genoemd.(Bron:genealogie Wormsbecher

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 6