JAN KLINKENBERG Uit Eisma's Rijper Courant van A december 1926: GRAFT. Naar we vernemen zal getracht worden deTooneel- vereeniging ,,Nieuwentijt" weer in 't leven te roepen. NOORDEINDE. Na betrekke lijk korte ongesteldheid overleed alhier in den ouderdom van 74 jaren, de heer J. Klinkenberg rus tend-onderwijzer. Meer dan 40 jaren was de Heer Klinkenberg Hoofd der School te Oraft, en heeft dus verschillende geslachten van Oraft en Noordein de achtereenvolgens op de school banken de eerste kennis bijge bracht. Over de wijze waarop hij dit deed en de resultaten door hem bereikt heeft hij in elk gezin de meest gunstige herinnering ach tergelaten. In zijn werk heeft hij heel veel moeilijkheden gekend de jaren liggen nog niet zoo ver achter ons, waarin men voor onderwij zers en onderwijs niet veel over hadprimitieve hulpmiddelen, treurige salaiieering was voorheen regel zoodat het als een bijzon dere prestatie mag gelden, om onder die invloeden steeds met liefde en opgewektheid zijn plicht - en. veel meer dan dien - waar te nemen. Ook in het vereenigings-leven nam de heer Klinkenberg als veel zijdig ontwikkeld mensch een be langrijke plaats in; en bleef deze vervuilen tot voor slechts een paar weken, toen hij wel voelde dat de ernstige ziekte hem de goede vervulling daarvan onmo gelijk maakte. Oaarne had men hem nog jaren van kalme rust gegund in zijn woning op Noordeinde die hem lief geworden was, doch dit heeft niet zoo mogen zijn. Voor zijn weduwe en kinderen een droevig verlies voor wat van hen wegging, maar een dierbare herinnering voor wat hij steeds voor hen ge weest is. SCHERMERHORN. Bij de Woensdag 24 Nov. gehouden aanbesteding van kunstmeststof fen, voor de Tuinbouwvereeni- ging te Schermerhorn werd de levering van 40.000 Kg. opge dragen aan den heer A. A. Ver burg te Alkmaar. AKERSLOOT. Bij de op 25 Nov. 1.1. gehouden aanbesteding ta Haarlem van werkzaamheden aan de militaire gebouwen en werken der Oenie was de laagste inschrljfer de firma A. Qroot en Zoon, Woude, alhier voor f 14436. WEST-GRAFTDIJK. Door K. kenooy Pz. is de benoeming tot doodgraver aangenomen. Heden overleed onze innig geliefde Echtgenoot, Schoonzoon, Vader, Be huwd- en Orootvader, de Heer in den ouderdom van 74 jaar. Uit aller naam, S. KL1NKENÖERO- Blaauw GRAFT, noordeinde, 30 November 1926.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 27