DIAMANTEN HUWELIJKSFEEST IN SCHERMERHORN Uit een Nieuwe Noordhollandse Courant van juni 1950: Schermerhorn. Donderdag 6 Juli ho pen twee geboren Schermerhorners, Pie- ter Burgers en Grietje BurgersPlevier, hun 60-jarig huwelijksfeest te vieren. Bur gers heeft een zeer druk en gevarieerd leven achter de rug. Jarenlang, meer dan 60 jaar, was hij als een der weinige stierenhandelaars in ons gebied, een zeer bekende en bovenal betrouwbare figuur op de markten te Purmerend, Alkmaar Schagen, Leeuwarden en Leiden. Het bezoek aan deze markten was vroeger niet zo eenvoudig. Purmerend, Alkmaar en Schagen werden te voet bezocht. De stoomtram AlkmaarAmsterdam bracht echter later uitkomst. Dagenlang trok Burgers in Friesland van plaats tot plaats en van boer tot boer, om zijn stie ren te kopen en deze dan op de Noord- hollandse markten te verhandelen aan de boeren. Het was een kwestie van ver trouwen, deze stierenhandel, en dat ver trouwen bezat Burgers bij de boeren. Niet alleen had hij him vertrouwen, hij en zijn vrouw genoten ook het ver trouwen der burgerij, want meer dan 30 jaar was de heer Burgers hier tevens slager. Behalve handelaar-slager, was de heer Burgers ook visser. Daar hij op 85-jarige leeftijd wat slechter van gezicht werd, hield hij op met vissen en deze week ver kocht hij zijn bootje. Burgers is 87 jaar en zijn vrouw is 82 jaar. Enkele maan den geleden was zij ernstig ziek, doch gelukkig is zij thans weer geheel her steld. Beiden genieten dan ook een goe de gezondheid, zowel lichamelijk als geestelijk. Zondag 6 Juli 1890 zijn zij ge trouwd te Schermerhorn door de toen malige burgemeester Van Aken, later burgemeester van Monnikendam. Het is bewonderenswaardig, hoe groot de geestelijke rijkdom is van mevrouw Burgers. Zij bezit een grote dankbaar heid voor al wat het leven hun schonk. We hebben nooit kinde. nad, zo ver telde zij ons, maar we hadden een prach tig leven samen en we hadden nooit tegenspoed. De heer Burgers heeft nog een paar geiten op stal en verzorgt deze door "het ophalen van .schillen bij .de dorpsgenoten. Tjveegelukkige en dank bare mensen hopen 6 Juli hun diaman ten huwelijksfeest te vieren en het zal hun zeker in hun keurige huisje niet aan belangstelling ontbreken. Laat de burge rij meeleven met dit zeldzame feit (sinds de laatste 100 jaar kwam het hier niet voor), door het uitsteken van de vlag. √ľorneJis ulaauw legde de eersle steen aan di.t kerkgebouw beneen, oud 10 jaaren, 9 maanden, op den He van Maart, lol5 jaaren na riessias' komst op aard. Opschrift van een gedenk steen in Noordeinde. Van de vorige Vermaning?

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 20