Grraft. De Openbare Lagere School opgehsrea. Bcrerderiagen aan de Ambachtschool te Aikmaar. Einddiploma werd toegekend o. m Uit Eisma's Rijper Courant Het besluit van den Raad dezer Qemeente dd. 30 Januari j.1. tot opheffing met ingang van 1 April 1929 van de openbare lagere school op het dorp Oraft, is door Qedeputeerde Staten van Noordholland goedgekeurd bij hun besluit van 27 Maart j.1. No. 161. De vereischte machtiging tot het aangaan van een gemeen schappelijke regeling tusschen Oraft en de Rijp omtrent de toe lating van leerlingen uit Qraft op de o.l. school te de Rijp is door bovengenoemd College verleend og 27 Februari j.1. Met ingang van 1 April is uit voering gegeven aan de ophef fing der O. L. School alhier, en zullen de kinderen van Qraft en Noordeinde de School in de Rijp bezoeken. Donderdag 28 Maart waren de kinderen voor het laatst in hun school bijeen en des middags waren daar ouders en commissie aanwezig, benevens de Burge meester en Wethouders. Door het dames-comité werd allereerst aan Mej. Buijs een cadeau overhandigd namens oud leerlingen een sierlijke boeken kast met eenige fraaie boekwer ken, en van de leerlingen een Zilveren bonbonschaal en keurige bloemenmand, terwijl haar door het Hoofd der School een fraaie electr. schemerlamp werd aange boden. Namens den gemeenteraad werd haar een couvert met inhoud ge geven, waarbij de Burgemeester haar toesprak en memoreerde het vele, dat zij in het belang van 6 april 1929: der Qrafter Jeugd had gedaan, gedurende de circa 40 jaren, die zij deze school op zoo uitnemen de wijze heeft gediend. Eveneens ontving de heerjan- knegt, (die als tijdelijk Hoofd der School te Ede benoemd is en dus eveneens met een paar dagen de gemeente gaat verlaten) verschillende blijken van waar deering zoowel voor de vervul ling van zijn taak als Hoofd der School als voor de diverse cur sussen, door hem geleid. Zoo ontving hij van de leerlingen der Landbouwcursus een gouden vul pen van de leerlingen der Tuin- bouwcursus De Rijp een palm met gebr. koperen potvan de leerlingen der avondschool een bloemenmand en van de leer lingen der dagschool een fraai plaieelen wandbord terwijl even eens de gemeente het vertrekken de Hoofd een couvert met in houd aanbood. Timmeren; van le naar 2e klas H. Roelofs, De Rijp. E. Pilkes, Groot-Schermer. van 2e naar 3e klas J. P. Leguit, De Rijp. Smeden en Bankwerken; van 2e naar 3e klas J Helder, Noordeinde van Graft. Motor- en Rijwielhersteller; van 2e naar 3e klas j. Dammes, De Rijp. Timmeren; J. Pilkes, Groot-Schermer. Schilderen R. A. Jongens, Beemster. Smeden en Bankwerken; J. A. Hendrikse, Graft.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 2