Hollands panorama Op het kerke-erf bevindt zich, net als in De Rijp en in West- Graftdijk, nog de waterput om de dorpsbewoners in droge tijden van water te voorzien. Ga eens in de voormalige consistoriekamer voor een van de ramen staan: een Hollands panorama bij uitnemendheid ontvouwt zich voor u. In de eenvoudige architectuur van het interieur van de kerk troont een pareltje van een orgel. De herkomst van dit instrument is nog niet helemaal opgehelderd. Nog een leuk karwei voor de toekomst. Zeker is wel dat het vóór de komst naar het Noordeinde zijn stem in Velsen heeft laten horen. De maker van dit instrument was de bekende Amsterdamse or gelbouwer Strümphler. Het orgel werd in!793 gebouwd en in 1897 in de Noordeinder kerk geplaatst. Een grondige res tauratie is hoognodig en zal dan ook zeer binnenkort door de firma Flentrop te Zaandam worden uitgevoerd. Met hulp van een aantal fondsen en subsidies van diverse in stanties en - niet te vergeten - de inspanning van een aan tal personen is het geld bij elkaar gekomen. We zullen het juweel een poosje moeten missen, doch des te glorieuzer zal de terugkeer zijn; teruggebracht in oude luister. We hopen dat in december het karwei geklaard zal zijn. De kroon op een grote inspanning; kerk én orgel behou den voor onze gemeente. Zeg maar eens eerlijk: wat zou het Noordeinde zijn zonder dit vertrouwde bouwwerk. Het is misschien niet aan iedereen bekend, maar je kunt er veel: exposeren, concerteren, lezingen houden, vergaderen en "trouwen voor de kerk" en nog veel meer. Expositie-agenda voor het zomerseizoen '91. 18/5 - 9/6 Hanneke Oort.keramiek en Neeltje van Duin,foto graf ie. 15/6 - 7/7 Rick Paauw, olieverven. 13/7 - 11/8 Linda van Damen, zijdeschilderen en dhr.Meester, karakterpoppen 17/8 - 15/9 Geert van den Hout, tekeningen en olieverven. De openingstijden zijn: zaterdag/zondag van 13.3C tot 16.30 uur. Wilt u inlichtingen over een en ander, dan kunt u bel len naar 02997-3755, b.g.g. 3360. J CTijmens

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 10