Hetkopje van overgrootmoeder 16 NOTITIES UIT DE GENEALOGIE "LOS" alleen voor de allerarmsten was bedoeld. Onder de Duitse bezetting werd het tot een algemeen ingevoerd systeem van verplichte verzekering van alle werknemers. Daarnaast be stond er ook een systeem van vrijwillige verzekering tegen ziektekosten De maatregel tijdens de bezetting, bedoeld als sociale ingreep, wordt nu soms ook wel beschouwd als het begin van het ondergraven van eigen verantwoordelijkheid van de mensen, door bevoogding van overheidswege. Zo kan men zich inderdaad afvragen of "de pil" wel in het ziekenfondspakket thuishoort, terwijl gezinsplanning tot de individuele verantwoordelijk heden dient te worden gerekend. Ook de momenteel actuele vraag of sportblessures (in vrije tijd opgelopen) behoren te vallen onder de voorzieningen die door werkgevers voor 50% worden betaaLdstemt tot bezinning. Maar dit zijn overwegin gen die buiten het kader van een historische vereniging en haar orgaan vallen. Overeind als historisch feit blijft echter dat de afgespro ken mjnimum-tarieven van de dokters door de overheid werden omgezet in maximumtarieven. Daarmee ging de in opzet bedoel de bescherming van jongere artsen tegen de veelal lagere ta rieven van oudere artsen verloren. Carel Maschhaupt. Lik voorjaar wanneer in mijn jonge jaren de schoonmaak uit brak, kwam uit een van de kasten in onze woonkeukentegelijk met allerhande voorwerpen die ééns per jaar in het daglicht kwamen, ook een heel oud kopje tevoorschijn. Het droeg spo ren van brandDe brand die mijn geboortehuis in as en puin legde toen ik een half jaar oud was. Maar klaarblijkelijk was het kopje ooit, zij het met die brandsporen.maar verder onge schonden uit het puin opgedolven, ten kopje met een verhaal dus. Maar ook met een naam. Want langs de rand stond, in keurige schoolse schrijfletters "Antje Sijbrandsd Los". Het was de naam van één van vader's grootmoeders.Antje Los was getrouwd geweest met mijn overgrootvader die net zo heette als ik. Niet lang, want hij is niet oud geworden.Maar lang genoeg om samen met Antje Los twee zonen te hebben:Jan en Sijbrand

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1991 | | pagina 18