15 Dat wil zeggen: hij reed niet zelf, maar hij had een chauf feur: Nico van der Hoff,die naast zijn onderneming als fiet senmaker de dokter op diens rondgang door de praktijk bege leidde. Jan Koppen was de eerste Graftdijker arts met een feur: Nico van der Hoff, die op een desbetreffende adverten tie van dokter De Wit had gereflecteerd, hoewel hij op dat moment de rijkunst nog niet machtig was (zie kader). Dokter Jan Koppen was de eerste Graftdijker arts met een eigen auto. In de jaren voor de tweede wereldoorlog zelfs een fraaie Pontiacvoorzien van radio. De antenne daarvan, zo is me verteld, liep horizontaal midden over het dak van deze auto. Gebruikelijk was dat de dokter eens in het jaar zijn reke ningen stuurde, zoals ook de ambachtslieden dat deden. De welstand van de dokter werd bepaald door de welstand van de streek, die in dit geval voornamelijk door boeren en tuinders werd bewoond. Die welstand was niet groot. Zo kwam het veelvuldig voor dat de doktersrekening niet werd voldaan.Cert- voudig doordat men die niet kon voldoen. Dit had tot gevolg dat een soort afbetalingssysteem werd ontwikkeld: de bode van de dokter verkocht "Takjes" voor een kwartje, waarmee dan de rekening kon worden betaald. 'Iet was eigenlijk een mengsel van sparen en afbetalen. Deze rege ling werd het begin van het ziekenfonds, dat in oorsprong Nico werd chauffeur, maar kon nog niet rijden... Nico van der Hoff woonde in Doesburg, toen hij in een krant de advertentie las, waarin dokter De Wit te West- Graf tdijk een chauffeur vroeg. Hoewel hij de rijkunst niet machtig was, schreef hij op de advertentie en werd aangenomen. Hij vroeg echter, alvorens met de dokter de praktijk in te gaan, eerst de auto eens te mogen bekij ken. Dat werd toegestaan en Nico ging aan het proberen. Met gevolg dat hij, met het nodige lef maar ook met in wendige bibberaties kort erna de dokter op zijn eerste rit door de praktijk begeleidde."Ik was banger dan de dokter", vertelde hij op latere leeftijd aan zijn zoon Wim, van wie we dit verhaal vernamen. Nico van der Hoff nam later, in de jaren na de eerste wereldoorlog, de rijwielzaak over van Klaas Groot (die zich te Alkmaar ging vestigen), begon tevens een taxi bedrijf en nog weer later de "Eerste Graftdijker Autobus Onderneming"EGAOwelke tot 1941 heeft bestaan.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 17