W-Graftdijk had ca. 100 jaar 'n apotheekhoudend arts 14 Naar mij uit overlevering werd verteld, was West-Graftdijk sinds de wet op de geneeskunde, in het midden van de vorige eeuw, standplaats van een apotheekhoudend geneesheer. Dat is derhalve gedurende een eeuw zo geweest. Voor goed begrip: om als geneesheer te worden toegelaten, moest men destijds het eindexamen gymnasium hebben behaald en daarop volgend, met goed resultaat de graad van arts aan een universiteit. Hij voerde dan de titel van "medicinae doctorandus arts". Evenwel, zonder de graad van Doctor in de geneeskunde mocht hij de geneeskundige praktijk niet uitoefe nen. Voor zijn naam kwam "Dr."te staan en erachter "med. docts.arts". In het laatst van de vorige eeuw werden ook mensen met einddiploma HBS tot de studie toegelaten, maar zij mochten zich geen medecinae doctorandus noemen en konden niet promo veren. De eerste vrouwelijke arts was Aletta Jacobs. Na de eerste wereldoorlog verviel het onderscheid en wekte het desondanks voeren van de titel med.dcts.arts slechts de lachlust op van de collegae. Het werd gezien als ontoe laatbare reclamemakerij. De eerste medicinae doctorandus arts in West-Graftdijk was een zekere Dr.Idenburg, die de praktijk te paard deed. Hij werd opgevolgd door de oude dokter Schröder, die op zijn beurt werd opgevolgd door zijn zoon Rudy. Deze vertrok later naar Alkmaar, waar hij woonde aan de Oude Gracht. In de oor logsjaren was hij vertrouwensarts voor de toewijzing van ex tra voedsel aan zieken. Hij overleed te Heiloo. Zijn plaats te West-Graftdijk werd gedurende weinige jaren ingenomen door Dr.Drost, van wie verteld wordt dat hij al op een "stoomfiets" de praktijk deed. Hij werd opgevolgd door dokter De Wit. Diens opvolger, na de eerste wereldoorlog, was dokter Jan Koppen, zoon van de timmerman-aannemer Jan Koppen en kleinzoon van de vermaarde Reijer Klaas Koppen, de bouwer van talrijke kaasfabriekjes. Dokter Jan Koppen overleed in september 1944. In augustus had ik zijn praktijk overgenomen. De Wit was de eerste arts die per auto zijn praktijk deed.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 16