Het einde van't bierbrouwen in Graft (2) In 1584 kwam een einde aan het brouwen van bier in Graft en De Rijp, door verordening van hogerhand, zoals in de vorige Chronyke beschreven. Dat nam echter niet weg dat nadien meer malen problemen optraden te Graft en De Rijp, met de plaatse lijke biertappers. Zo was het dorpsbestuur in 1593 genoodzaakt een keur (veror dening) af te kondigen die het de waarden van de plaatselijke herbergen verbood aan personen onder de 25 jaar meer dan 24 stuivers krediet te verlenen. De reden ervoor was "...de zeer groote ongeregeltheyt gepleecht by veel jonge luyden int drincken ende andere groote gelaegen inde herbergen ende tavernen te maecken ende te borgen (op krediet kopen) tot verderffenisse soo van hen selven als van wyff ende kinderen.."(1). Grote commotie ontstond een jaar later, toen bleek dat de schout van De Rijp, die onder meer was belast met de handha ving van de keur, er zelf een tapperij op na hield. Deze situatie was natuurlijk zeer ongewenst. Drie schepenen be gonnen met het verzamelen van getuigenverklaringen over de handel en wandel van de schout. Een en ander werd vastgelegd door notaris Rechter Claesz., woonachtig achter de Grafter kerk. Een greep: -Pieter Jansz Plets Stuyerman, ca 36 jaar oud, verklaarde onder meer "...dat hy laestmael uyter zee met zyn schip ge- comen is dat hy de Heet (netten) afgesneden heeft dat hy doen ten selven huyse van de Schout gehaelt heeft seven mengelen bier..."(2). -Cornelis Laurisz.Stuyerman, ca; 37 jaar oud, verklaarde "hoe het waer is, dat hv t. omtrent XITII dagen voor vrou lichtmisse (2 febr.) 1- -tleden ten huyse van Christoffel Dircx gegaen is; ytcoop (het behouden van een boedel door de doelgeno te kopen) te doen, ende dat dair toe elck sad' en iro ende dat hy ginck daer mede by sitten ende -rink» ende dat doen inde redens daer sy met malcanderen hadden i de praets te passé quam dat den Schout seyde dat hy wel dartich tonnen biers tjaers tapte.."(3). -De broer van de laatstgenoemde, Jan Laurisz., verklaarde nog "...dat onlanx den Schout zyn bier byde huysen door zynen outste Soon heeft doen uytroepen om te vercoopen"(4)

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 4