Boelhuis. - 5 kalfkoeien, In het jaarverlag van de alhier gezetelde gezondheidscommissie lezen we, dat de gezondheids toestand in het district in het alge meen niet ongunstig is geweest. Het aantal gevallen van lyphus en diphtheritus was minder dan het vorige jaar. Schadelijke invloeden van bedrijven in of buiten het district «verden niet waargenomen. Woningen werden onbewoon baar verklaard te Koog a/d Zaan 3, Krommenie 1, De Rijp 10, Zuid en Noord-Schermer 1. ülGllI AdfCftcntiën HKü Ondertrouwd: MARIE PRINS en BOUK KNEOT GRAPT DE RIJP 4 Apnl 1929, Huwelijksvoltrekking 18 April a.s. Getrouwd DIRK DE GEUS CORRI SLOOTEN, die, namens wederzijdsche familie hartelijk dank zeggen voor de belangstelling bij hun Huwelijk ondervonden; in 't bijzonder aan de fam. Eijk en buren. DE RIJP, 30 Maart 1929. Uit Eisma s Rijper "o^rant van 6 april 1929: NOTARIS LUYGKX te de Rijp, zal VRIJDAG 12 APRIL 1929, •des morgens 9 uur, ten huize van den Heer P. SCHUURMAN te -GRAPT, ten verzoeke van de heeren P. SCHUURMAN en V M. SMIT in het OPENBAAR VERKOOPEN oor contant geld: op kalven staande, 7 schapen met lammeren, 2 bakwagens met hek ken, 2 hooischudders (Bobby), buggy kar met leeren kap, drie- wielde kar, ar met toebehooren, hondenkar met goedgekeurde trekhond en hok, zaadwaaier, -bietensnijder, karn, ploeg, zaad- tollen, botermout, botertijn, boe- -tengereedschappen enz. enz. Geen stalling. Purmerend. Receptie: te Gr aft Zondag 7 April. te De Rijp Zondag 14 April EN

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 23