Ges belangrijk legaat uit Amtrika. XTit den Omtrek Uit Eisna's Rijper Courant ▼an 6 april 1929: Schermerhoi-n De tooneelvereeniging „Ami- citia" gaf met den lstenPaasch- dag een uitvoering in het café van den heer Schreuder, met het blijspel „Millionnair tegen wil en dank". De groote tooneelzaal bleek bij den aanvang geheel met bezoekers gevuld en de tooneel- liefhebbers hebben volop genoten van het zeer goed vertolkte stuk. Alle spelers toonden het stuk goed ingestudeerd te hebben, in 't bij zonder de heer Schreuder als „de Millionnair". We kunnen gerust zeggen: een zéér goed geslaag de Paaschuitvoering vol humor. De heer Schreuder heeft goed gedaan voor dezen avond goede muziek te arrangeeren, het trio Nat viel dan ook veel applaus ten deel. Amicitia, uw spel was schitterend. Zorgt nu voor een juist aanvangsuur en kortere pauzes. (A. Ct.) Uit de nalatenschap van mevr. Annie C. Kane te New-York, dochter van wijlen William C. "Sïnermerlrarrfi, is san de Ned. Herv. Oemeente alhier, de ge boorteplaats van den heer S vanwaar hij indertijd naar Amerika vertrok, een groote som gelds ten dee. gevallen, uit welker rente kerk, urmen en pastorie jaarlijks kunnen worden gesubsidieerd. 13© Rijp. Qeslaagd te Hoorn voor het diploma Melkcontroleur, uitgaan de van het Rijks Zuivelconsulent- schap aldaar o. m. mej. L. Dil en de hm P. Lakemond en M. de Jong. Floralia. Aan de leden wordt weer een pakje zaad be schikbaar gesteld om aan te kweeken voor de tentoonstelling; uitgereiktwordteen pakje Zinnea- zaad. Maandagavond werd voor volle zaal een uitvoering gegeven door onze Muziekvereeniging i „Kunst na Arbeid". Het was ge- d m en de th. "gesj/C wldc ■Viunr mm s- nogal rumoerig, wat voor hen, die volle aandacht aan de muziek schonken wel eens hinderlijk was, daar het programma alle lof ver diende. Ook de voordrachten van het duo Van 't Veer, Bos-Kabel sloegen best in en verwierven een luid applaus. Het bal, dat tradi tioneel den avond sloot hield tot 2 uur het gezelschap gezellig bij een. De huizen en pakhuizen aan de Tuinbuurt van den heer H. Lakeman zijn uit de hand ver kocht aan den heer S. de Vries, dir. der N. V. „De Nieuwe Beem- ster". Een der pakhuizen was sedert lang reeds bij deze N. V. als kaaspakhuis in gebruik. Burgerlyke stand. GRAFT. OndertrouwdB. Knegt 30 jr te de Rijp en M. Prtne 26 Jr te Graft Gehuwd: D. de Geus 27 jr en C. Slooten 20 Jr.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 22