24 februaridag van „heilig" vuur 17 3n kleding snomenom en daarna •s ook een i verboden ak van 25 de Wierin- dat willen fgoederen: opgedaan pondmaar ils, om te okaal. 150 eel vuile, e volgende gaan om en. Jan en en 1 kilo in plaats msmiddelen "we 2000 per stuk. vijfduizend t e Beemster n ook veel ip de bon. >riefje.Bo- volgt) aar mensen ouden met 'het leven vormgeven vrijen en liniaturen. a drinken, over massacultuur, over de taal van tieners en het dialect van een streek. Talloze particulieren en organisaties houden zich met aspecten van volkscultuur bezig, zoals spel, mode, wonen, muziek, sieraden, kindercultuur, normen en waarden, volks geloof, feesten, tuincultuur, hygiene enz. Dit gebeurt ech ter vaak zonder op de hoogte te zijn van eikaars activitei ten. Ket Informatiecentrum Volkscultuur wil al deze gegevens graag opnemen in zijn uitgebreid adressenbestand. Omroepen, kranten, musea, verenigingen en dergelijke kunnen hiervan gebruik maken voor bijvoorbeeld uitzendingen, artikelen en tentoonstellingen. Bovendien gebruikt het Informatiecentrum Volkscultuur het bij zijn eigen werk: het beantwoorden van vragen, het uitgeven van publikaties, het organiseren van lezingen, tentoonstellingen en cursussen. Wilt u uw gegevens laten opnemen in het adressenbestand, dan kunt u contact opnemen met het Informatiecentrum Volks cultuur, Lucasbolwerk 11, 3512 Eli Utrecht, tel. 030-319997 (iedere werkdag tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar). net vorenstaande persbericht van het Informatiecentrum Volkscultuur kan je aan het nadenken zetten. Zo is voor mij bijvoorbeeld de datum 24 februari een datum waaraan herinne ringen kleven. Niet doordat het de geboortedag is van wijlen Jan Boon, hoewel het in de tradities van De Rijp daardoor een dag is waarop de commissarissen van zijn Maatschappij tot Be vordering van de Nijverheid in vergadering bijeen plegen te komen. Nee: 24 februari was in mijn jongensjaren de jaarlijk se beken-dag. Die avond laaiden de bekenvuren hoog op. Als het althans niet regende en de brandstof niet te nat was. Anders werd het bekenrook. Bekenen (de eerste lettergreep moet klinken als met"ee") is waarschijnlijk van een zelfde traditie als de paasvuren in het oosten des lands. De bekenfik werd vanouds gestookt in West- en Oost-GraftdijkDe Woude, Marken-BinnenSpijker boor, waarschijnlijk ook in Knollendam (maar daarvan ben ik niet zeker) en in de Starnmeer. In Jisp was het evenement onbekend, althans in de jaren '50 en naar mij bleek tijdens de Koreaanse oorlog, had men ook in De Rijp er nooit van ge hoord. Ik vermoed: ook in Graft niet, anders zouden Rijpers

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 19