Hans de Ries, 'n Rijper vermaner Het leven van een vroedvrouw was geen vetpot, in Aaltje's tijd. Dat blijkt wel uit het volgende. In oktober 1896 deed zij een verzoek aan 't gemeentebestuur van Schermerhorn om gehele of gedeeltelijke vrijstelling van betaling van personele belasting van de door haar bewoonde woning. Op grond daarvan werd een voorstel gedaan tot ver mindering van die belasting met de helft, aangezien Aaltje's echtgenoot wegens hoge leeftijd geen bijdrage meer kon leve ren aan de inkomsten van het gezin. Het voorstel werd even wel verworpen, omdat het een gunst werd geacht die mede door de financiële situatie van de gemeente niet gewenst werd bevonden. Vanwege haar hoge leeftijd (70 jaar) werd haar door de ge meenteraad op 2 september 1902 eervol ontslag verleend.Aan gezien zij daarna in behoeftige omstandigheden zou komen te verkeren, werd haar een jaarlijkse uitkering van 100 toegekend, betaalbaar gesteld in gedeelten van 25. Cornelis Rooker overleed op 19 juli 1901 te Schermerhorn en werd aldaar ook begraven. Aaltje Zomer vertrok op 13 januari 1903 naar de gemeente Wormer. Op 19 april 1917 werd het gemeentebestuur schrifte lijk in kennis gesteld van haar overlijden. Ze is dus bijna 85 jaar geworden. P.Schotsman. Spreken we over De Rijp, dan denken we in de eerste plaats aan de haringvangst en de walvisvaart en in de tweede plaats aan de meester—-timmerman en molenmaker Jan Adriaansz Leegh- water. Weinigen weten dat ook zekere Hans de Ries een goede reputatie heeft genoten in De Rijp. Dat is de reden dat ik deze persoon gaarne onder uw aandacht breng. Hans de Ries is in 1553 te Antwerpen geboren. Zijn ouders wa ren Rooms-KatholiekToen Hans 23 jaar was, besloot hij zich, op grond van zijn belijdenis te laten overdopen. Deze plech tige gebeurtenis vond plaats in Leeghwater's geboortejaar of daaromtrent (1575 of '76), in de Vermaning te De Rijp.Hans de Ries woonde namelijk intussen in dit dorp. Zijn doop werd er verricht door Simon Michiels. Zoals te doen gebruikelijk schrijven doopsgezinden een eigen dus persoonlijke geloofsbelijdenis. Hans de Ries schreef in de zijne onder meer dat naar zijn opvatting het Avondmaal

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1991 | | pagina 14