c& r~-rr-. zit er nog in; alles begin 17e eeuw. Zeker zo mooi en waardevol als de bekende meesterproeven in De Waag in Amsterdam, waar het metselaarsgilde zetelde. Landelijke structuur Een van de belangrijk ste aspecten is de landelijke structuur, de loop van de erven, jten sloten, zowel op het oude eiland als in ~7I de polder. Huizen, ZJU uitstekken, uitlaten, schuurtjes, gangetjes en erfafscheidingen zijn geënt op deze structuur. Zij hebben een eeuwen lang transfor matie- proces achter de rug, waardoor een "arge loze" structuur is onstaan. Deze argeloze structuur is vooral te zien vanuit de gan getjes naast de huizen en daar waar de achtererven gren zen aan de gracht. Achter het argeloze gaat een planning schuil, maar ver deeld over vele generaties. Daardoor is een historische dimensie ontstaan, die bij nieuwbouw nooit is in te bou wen. Bodemgesteldheid Er is nog een aspect waar ik op wil wijzen. Namelijk de relatie met de bodemgesteldheid. De wat flexibele hout bouw, al of niet met lichte stenen muren, geeft aan dat er voorzichtig gebruik is gemaakt van de grond. Het geeft de honneurs aan de grond, aan de structuur en behoort bij de bodemgesteldheid. Nieuwbouw is over het algemeen zwaar en stijf en "ver overt" de grond. Deze wordt voor het gevoel ondergeschikt aan het gebouwde. Dat gebouwde negeert de bodemge steldheid, zodat zowel op de zandgrond als in de polders de zelfde bouwsels ontstaan: het land verliest zijn ver scheidenheid en karakter. De nieuwe monumentenwet maakt gemeenten zelf ver antwoordelijk voor het bijzondere van hun karakter. Het

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 7