1 LEZING 1 940-'45 ORANJE PAD Op woensdag 15 november a, s, houden we onze "na jaarslezing", aanvang 20, 00 uur in "Het Rijper Huis". De lezing wordt verzorgd door het Joods Historisch Museum, Van die zijde zal getracht worden na te gaan waaraan De Rijp het zgn, "Jodenkerkhof" (in de Eilands polder) heeft te danken. Of dat onderzoek iets (nieuws) oplevert moeten we afwachten. Noteert U intussen al vast dag en datum in uw agenda. Het belooft een inte ressante avond te worden. U ontvangt geen nadere con vocatie, maar zal door middel van een "Raadhuisje" in de Uitkomst t. z. t. nog aan een en ander herinnerd wor den. In mei 1990 zal het 50 jaar geleden zijn dat ons land in de tweede wereldoorlog werd betrokken, en 45 jaar geleden dat we van de Duitse bezetting werden bevrijd. Het bestuur is voornemens daaraan door middel van een tentoonstelling uitdrukking te geven. Voorts zullen in de komende "Chronykes" artikelen verschijnen die met een en ander verband houden. Uw medewerking wordt zeer op prijs gesteld, indien U documentatie en/of voorwerpen uit de oorlogsjaren in bruikleen ter beschikking wilt stellen. Interessante ver halen van eigen belevenissen uit die jaren ter opname in ons orgaan, zijn eveneens welkom. Laat U het even weten - en liefst zo gauw mogelijk - als U wat hebt of weet "Waar was het "Oranjepad" en waar het "Schermerpad"? Die vraag werd ons onlangs gesteld door een inwoner van Enkhuizen, die erbij wist te vermelden dat aan het Oranjepad twee identieke gevels moesten staan. Het Schermerpad liep van de Rechtestraat tussen de uit spanning van Blokdijk (nu gesloopt) en het pand van Co Schipper. Het Oranjepad tussen Co Schipper en Cor van den Bosch. Dit liep door tot de Tuingracht. De identieke gevels waren van het pand van Aldert Siekman.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 3