BOELHUIS. NOTARIS VAN RIET Een Stal uitmuntend VEE, ernio Huisraad, uit de Rijper Courant van zaterdag 12 september 1925: i rn* 1 m "Crit den Cmtxek _f- ,L - - r j L -i- i i •j* JAN ROT. Zondagmorgen overleed onverwachts onze plaats genoot, de heer J. Kot. Hoewel hij reeds lang niet meer de oude was. bleef hij tot op het laatst van zijn leven zijn werkzaamheden waarnemen. In hem verliest pnze gemeente iemand die rnet hart en ziel „Rijper" was en die de gemeente belangen als Raadslid en Wet houder met beel zijn persoon lijkheid behartigde: Op 13 Maart j.l. vierde hij nog onder tal van blijken van waar deering zijn 25-jarig jubileum als Raadslid en Wethouder. Ook in vele andere functies nam de overledene eene voor aanstaande positie in. Meer dan veertig jaren beheer de hij onze Gasfabriek en toonde daarin het allermeest „de vak man" te zijnwiens hoofddoel was den bloei van het bedrijf te bevorderen, welk bedrijf, dank zij zijn goede en zaakkundige leiding, zich bij uitzondering in onze gemeente behoorlijk renda bel wist te maken. Ofschoon ook hem in den loop der jaren de „dorpspolitiek" niet gespaard heeft, toonde hij zich in al zijn functies steeds de bezadigde vertegenwoordiger naar wiens adviezen het altijd de moei te waard was te luisteren en op wiens eenmaal gegeven woord men kon bouwen Velen verliezen in hem een goed vriend en onze gemeente een zijner eminentste burgers aan wien de herinnering en waar deering blijft. te BERGEN, zal WOENSDAG 25 MAART 1925, ten huize en ten verzoeke van den heer T. TOEREPPEL te Starnmeer, in het OPENBAAR VERKOOPEN OM CONTANT GELD: bestaande uit: 13 koeien, welke gekalfd hebben of op kalven staan, 4 pinken, een paard, mak voor alles; een bigzeug uitgeteld 4 April 2 oonscliapen. Voorts RIJTUIGEN, als beste bakwagen met verlengde schut ten, witkap-kar in uitstekenden slaat, driewielde kar met ierbak en hooiraam, boerenwagen met raam en ponder, melkwagen, hooihark, hooischudder, nog nieuwe ierpomp, ketliugegge, bielensnijder, koekeltings, spat- schutten, swatselvalen, waaron der nog drie nieuwe verder melkbussen en gereedschappen voor hoterbereiding, boterweger. eenige bakken muizen (poters), landhok, tuigen, vruchtenmauden, eiken schuitje en als: linoieum-zeil voor groote kamer, mahoniehouten kastje, klok, spiegel, ganglooper, 2 kar petten met kleedjes en wat ver der gepresenteerd zal worden. Voorts een partij puin en oude steenen.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 23