13 Maart 1900 1925 In f l;:a<:ss^rja i> 110gj-is*tjtjaiï jj Rechtestraat 41 O- Sclu-euder -: De Rijp VERBANDMIDDELEN en SPÉOIALI'J S LEVERTRAAN 1ste kwaliteit 75 ct per flesch (Voor de ledige flesch ontvangt men 15 cent tcrugl SCI IOONMAAK-BENOODIGDH EDEN Zeemleder vanaf f2.50 tot f3. Sponsen -0.20 tot -0 55 Moltcn-Dweilen a -OdO Marmei-Dwcilen i'l -0.25 Waf.-ldoekjts a -0 28 Linoleum was per ons -0 25 MAGGl's Soepen, Bouillonblokjes en Aroma. Veegencesniitltlelcit van hef Lahoraforiuni ,,!)e Danncboom"— Baby Weegschaal ter beschikt: nn a 10 cent per keer Terpentijn - Ammoniak- 1'otasch geschaafde Bijenwas - I'ersil Gordijnc ème Pakjts Verf ..inoli" en Vcrfzccp Boenwas, bereid u t zuivere Bijenwas cn Terpentijn LE Of ja; De Mi wa po op va re vo de de: 1 s in ge He teJ koj en Uw dot bri ha] in we we O f "wn Die var Or; Hei spa ScH der] ge\] uit Eisma's Rijper Courant van zaterdag 7 maart 1925: Den 13en Maart zal het 25 jaar geleden zijn, dat de heer JAN ROT als Lid van den Raad der gemeente DE RIJP werd gekozen en tot op heden die taak onafgebrolten heeft waargenomenwat zeker in onzen tijd een steeds minder voorkomende gebeurtenis kan geacht worden; temeer daar de jubilaris bijna evenlang Wethouder is. Waar de Kiezers zoo herhaalde malen zijn mandaat hernieuwden mogen we daar zeer zeker uit afleiden, dat zijn werk in dit college gewaardeerd wordl. Naar wij vernemen zal dit feil van beteekenis ook officieel wongn herdacht en heeft de Voorzitter een Buitengewone Raadsvergadering tegen Vrijdag a.s. te elf uur, uitgeschreven. Ongetwijfeld zal het den heer ROT niet aan belangstelling ontbreken

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 2