15 De firma had, voor wat betreft de bouw van de kaasfabrie- ken, haar tijd mee. Rondom de eeuwwisseling verdween van lieverlee het kaasmaken op de boerderij. Alom wer den zgn. "zoetfabriekjesgesticht, soms op coöperatieve grondslag als boerenonderlinge soms ook wel door enkele kapitaalkrachtige boeren bij wijze van specula tieve onderneming. Men vindt ze heden ten dage nog wel terug in onze omgeving. NCCRDHOLLANDSE STOLP Karakteristiek voor de "kaasfabriekjes van Koppen" is dat de meeste zijn gebouwd met het uiterlijk van een Noord hollandse stolpboerderij en met een interieur waarin ook plaats was voor het onderkomen van de kaasmaker en zijn gezin en eventuele knechts. Een uiterlijk kenmerk wordt gevormd door de naam van de betreffende kaasfabriek, als regel uitgevoerd in de vorm van een eenvoudig tegel tableau van gele, geglazuurde tegels met chocola-bruine letters en eventuele randversiering in diezelfde kleur. Een en ander kunt U bijvoorbeeld nog terugvinden aan de voormalige kaasfabriekjes "Prins Hendrik", aan de Boe- kelerweg, hoek Westdijk, inde Schermer; "Arcadia" aan LEERSCHOOL EN BISSCHOPPELIJKE KLANDIZIE De kastenmakerij van Koppen in West-Graftdijk was te vens de plaatselijke leerschool voor timmerlieden. Ook dat behoorde tot de zegeningen van het dorp, waarvan de 'enquête gewaagt; die opleiding was gratis. Dus een uit komst voor de velen in het dorp die een opleiding aar de ambachtsschool (in Alkmaar) niet konden bekostigen. Uiteraard had de gratis opleiding wel ziin beperkingen: Koppen nam niet meer jongens in de leer dan hij nodig had. Zo greep bijvoorbeeld Dirk Kool (de latere postbode) naast een gratis timmeropleidingwaardoor hij noodge dwongen maar metselaar werd door bi i zijn buur man, de aannemer Messchaert in dienst te treaen. Er werden overigens in de kastenmakerij niet uitsluitend kasten gemaakt. Ook houten speelgoed kwam er vandaan en Sinterklaas behoorde tot de vaste afnemers. Piet de Haan, de vader van Koos en wijlen Willem de Haan, was er werkzaam toen Jan Koppen, een zoon van Reyer Klaas er inmiddels de scepter zwaaide. Deze Piet de Haan heeft veel speelgoed gemaakt wat door Sinterklaas aan Graft- dijker kinderen werd geschonken.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 17