14 Mevr. Nel Kool te West-Graftdijk, wier grootmoeder de veerschuit van Graftdijk naar de Starnmeerdijk bediende, placht in haar tijd er wel gewag van te maken als zij "het volk van Koppen" moest overzetten, als het perso neel van de aannemer op karwei naar de overkant moest. Een middenstandsenquête, gehouden in Noord-Holland in 1912, vermeldt het volgende: "De firma R. K. Koppen Zoon te West-Graftdijk is eene firma die onder de aannemers genoemd mag worden. Zij werkt met 30 knechten. Het loon is 16 h 17 cent per uur. Zij heeft gerestaureerd den toren te Enkhuizen en heeft thans in restauratie het gemeentehuis te Graft. Zij heeft ook voor een gedeelte in onderhoud de werken aan het Groot Noord-Hollandsch Kanaal. In den winter, wanneer er weinig werk is, wordt een gedeelte der werklieden aan het kasten maken gezet. Daar zij aan vele werklieden te West-Graftdijk werk geeft, is genoemde firma een zegen voor dat dorp. Bij de firma Koppen Zoon wordt behoor lijk boek gehouden". Aldus de enquête. Ik

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 16