12 CZAAR PETER WAS HIER.... Dat Czaar Peter de Grote bezoeken aan Holland heeft ge bracht in 1697 en 1717 en zelfs enige tijd te Zaandam en te Amsterdam heeft gewoond, om het scheepstimmervak te leren, mag wel algemeen bekend worden verondersteld. Dat hij ooit ook een bezoek aan De Rijp heeft gebracht, ïeeft althans de geschiedenisboeken niet gehaald, maar het is wèl een historisch feit. Weliswaar maken ook de gemeentelijke archiefstukken er geen gewag van, zodat verondersteld moet worden dat de czaar geen officiële ontvangst alhier ten deel is gevallen. Dat we toch zeker weten dat hij hier is geweest, danken we aan Mr. Jacobis Scheltema, "ridder der Orde van den Nederlandschen Leeuw en lid van het Koninklijk Instituut en andere Maatschappijen van Wetenschap", die een en ander in 1842 te boek stelde. In dat boek "Peter de Groote, keizer van Rusland, in Holland en te Zaandam in 1696 en 1717" lezen we op bladzijde 48: sneuveldnaar Holland, had overgezondenen dit gaf misschien aanleiding tot de begccrto om het lijk van dien zeeheld te beschouwen, waarom de graftombe van denzelven iu de groote kerk te Hoorn moest wor den geopend, (j-) Bij het bezien der werven groeide de toevloed van nieuwsgierigen zoodanig aan, dat de Czaar hierdoor toornig werd en de stad met spoed verliet. Niels was hem bij dit reisje aangennmer, dan het zien van de Beemster. Hij kondc zich niet voorstel len dat deze vruchtbare bodem uit het water was gewoekerd met zeldzame naauwkeurigheid liet hij ïich van alles onderrigten wat tot het droogmaken en drooghouden behoorde. Het dorp de Rypbehaagde hem vooral door den rijkdom en de neringe, en hier betoonde hij eenc bijzondere weetgierigheid aangaande de groote visscherij of haringvangst. Bij de-terugreize moest men op nieuw door de Heemster rijden, en al- zoo bragt hij de besto huldo aan den moed en do vlijt onzer voorouders. Het boek bevindt zich in de bibliotheek van het Gemeente-archief te Alkmaar.

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 14