MERCK WAERDIG HEDEN 8 Anno 1989 wordt het, in het kader van de ruilverkaveling of "herindeling van gronden" wederom mogelijk gemaakt dat oude kerkepad weer als voetpad te gebruiken. Jan Blaauw (Enkele gegevens ontleende ik aan "Het Dijks- en Molen bestuur in Hollands Noorderkwartiervan G. de Vries, - 1876).-JB. Naar we nader vernamen, is officiële ingebruikne ming van het Kerkepad een jaar uitgesteld, doordat ten gevolge van een wijziging in de plannen het Kerkepad te vens als fietspad kan worden gebruikt, -redactie. Onder dit motto wil ik u nu eens wijzen op niet (meer) gebruikte voordeuren. Dat zijn er nogal wat, in De Rijp. De veranderende leef-omstandigheden zijn daar meestal oorzaak van. Men heeft niet meer de behoefte aan kleine kamertjes, die wel veel gemakkelijker en goedkoper( warm te stoken waren. De meubelen werden groter en er ontstond behoefte aan meer licht. Een en ander betekende vaak dat de voordeur aan de bin nenkant werd dichtgetimmerd. Gangwanden werden weg- gesloopt, zodat een grote woonruimte ontstond, met een grote binnenwand aan de straatzijde. Mooi of niet, maar als u zelf gaat kijken, zult u ontdekken dat het vaak niet storend werkt: de buitenkant veranderde er niet veel door. In De Rijp kwamen dergelijke verbouwingen veel voor. De breedte van de huizen hier was oorzaak dat die wel ont zettend kleine kamertjes niet meer leefbaar waren. Ze waren in vroeger tijden wel nuttig. Soms als kleine win keltjes (zie de desbetreffende artikeltjes hierover in de Chronyke van 1984 nr. 2 en 1989 nr 1) om wat te kunnen bijverdienen. Maar ook nuttig als slaapkamer of als het kamertje waar opoe aan de straatkant haar laatste jaren doorbracht, bij gebrek aan andere "opbergmogelijkheid". Ik wil u enkele panden noemen waar bedoelde buiten ge bruik geraakte voordeuren voorkomen. Beginnen we maar eens op het Vlaander. Daar valt ons direct een deur op, die alleen met een keukentrapje toe gang kan verschaffen: de deur van het voormalig doops-

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland - Graft-de Rijp en Schermer | 1989 | | pagina 10