13 een majolica scherf uit Portugal en een fragment van een kruikje met twee oren, een Spaanse waterkruik en fragmen ten van tenminste vier zwarte kogelachtige potten met klei ne oortjes en drie heel kleine pootjes. Waarschijnlijk uit Denemarken afkomstig, de zgn. jutte-pot, uit Jutland. De grootste afstand was afgelegd door het gevonden chinees porceleinuit de Wan Li-periode, 1573-1609, voor het eerst in ons land ingevoerd in 1609. Als we een grove schatting moeten maken van de import van het gevonden aardewerk, dan denken we dat ca. 45% van buiten Nederland afkomstig was. De periode van het gevonden aardewerk kan, volgens door ons geraadpleegde archeologen worden gesteld op ca. 1450 tot 1900, zodat we er van mogen uitgaan dat deze plek aan de Dorpsstraat gedurende 500 jaar ononderbroken bewoond is geweest. Dat er in de 15e tot en met 17e eeuw al heel wat handelsbe trekkingen zijn geweest valt ook uit 't gevonden aardewerk af te leiden. Binnenlandse handelsbetrekkingen moeten zo hebben bestaan met Gouda (pijpen en aardewerk), Haarlem (majolica), Makkum, Harlingen (majolica en aardewerk) Delft (wit-Delfts en imitatie chinees aardewerk) Bergen op Zoom (kamerpotten en kookpotten). Het lijkt ons niet onwaarschijnlijk dat ook Alkmaar het een en ander aan aardewerk aan het Schermereiland heeft gele verd, aangezien de laatste tijd meer en meer pottenbak - kersafval en pottenbakkersovens zijn gevonden aan de Wa genweg in Alkmaar. In september jl. is aan het Verdron- kenoord te Alkmaar een afvalkuil met misbaksels gevonden met o. m. ook de in Graft gevonden ongeglazuurde vuur testen. Dat het niet de armste mensen waren die op het voormalige "Wegwi jzer "-terrein hebben gewoond, kan men opmaken uit de glasfragmenten van tenminste 12 roemers, een zgn. Berkemeijer en zeer veel bodems van glazen drinkbekers, alsmede het eerder genoemde chinese porcelein, wat in die dagen een zeer kostbaar goed was. Uit een en ander ziet U dat een aantal dagen graven een reeks vragen oproept en betrekkelijk weinig feiten. Deze laatsten moeten door nog uit te voeren archiefonderzoek boven water komen. Niettemin, het puzzelen met de scher ven en het leggen van verbanden in het verleden geven ons

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Een Nieuwe Chronyke van het Schermereiland | 1989 | | pagina 15