Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Postbus 26 1780 AA Den Helder website: www.heldersehistorischevereniging.nl Aangemerkt als culturele ANBI Bestuur Voorzitter J.J. Minneboo, tel. 0223 691391 e-mailadres: j.minneboo@quicknet.nl Vice-voorzitter: N.A. Bais, tel. 0223 615477 e-mailadres: nabais@planet.nl Penningmeester: A.J. Warbout, tel. 0223 632716 e-mailadres: jwarbout@hotmail.com Secretaris: J. van Herwijnen, tel. 0223 636322 e-mailadres: javanherwijnen@gmail.com Lid: mw. J. Boxhoorn e-mailadres: boxjuud@hotmail.com Lid: M. Noot, tel. 0223 613378 e-mailadres: m.noot@quicknet.nl Lid: A.W.P. van der Ree, tel. 0223 622044 e-mailadres: awpvanderree@quicknet.nl Lid: E.M. van der Star, tel. 0223 620919 e-mailadres: liz.star@planet.nl Lid: J.H. Swagerman, tel. 0223 621276 Redactie Levend Verleden J.P. Ambriola, tel. 0223 617607 Drs. J.T. Bremer, tel. 0224 221569 Drs. R. Claessen, tel. 0223 624639 M. Noot, eindredactie, tel. 0223 613378 R. Schendelaar, tel. 0223 757898 P.J. Zeeman, fotoredactie, tel. 0223 646879 Ledenadministratie: J.H. Swagerman, 0223 621276 e-mailadres: j.swagerman@wxs.nl Contactadressen werkgroepen Verspreiding blad serviceafdeling verkoop D. Makelaar, tel. 0223 625895 e-mailadres: d.makelaar@kpnmail.nl Bibliotheek en archief J.N.A. Krijgsman, tel. 0223 635039 J. Smit, tel. 0223 620908 Fotowerkgroep en beeldbank P.H. Lap, tel. 0223 642340 P.J. Zeeman, tel. 0223 646879 Webmaster J. Koudijs, e-mailadres j.r.koudijs@hccnet.nl December 2015 Achtentwinstigste jaargang, nr. 2 ISSN 1871-8655 Dit blad is een uitgave van de Helderse Historische Vereniging Verschijnt 4x per jaar. Bij de omslag: Voor: Omslag van het plakplaatjesalbum van Ter Wee's Theehandel - Zaandam 1917. Achter: Kaart uit De Telegraaf van 17 januari 1916. Losse nummers Zolang de voorraad strekt 6,50 per stuk. Prijs themanummers op aanvraag.Verkrijg- baar bij de serviceafdeling verkoop, D. Makelaar. Inleveren kopij Kopij voor Levend Verleden bij voorkeur mailen (tekst en foto's apart, beiden als bijlage in de email) naar red.levendverleden@gmail.com Postadres: Redactie LV, Postbus 26, 1780 AA Den Helder De redactie behoudt zich het recht voor inge zonden artikelen niet te plaatsen, in meerdere delen op te splitsen of in te korten. De inhoud van de geplaatste artikelen is voor verantwoording van de auteur en niet voor die van de redactie of de vereniging. De contributie bedraagt (1 juli-30 juni): Le den 24.-- (met incassomachtiging 23,--, inning rond 1 augustus), Leden buitenland 28--. Te voldoen vóór 1 september, door overmaking naar bankrekening IBAN: NL13.INGB.0003.1545.17 BIC: INGBNL2A, t.n.v. Helderse Historische Vereniging. Technische realisatie en lay out: uitgeverij IPIROLA 1

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2015 | | pagina 1