voor de Wagters ten opzigte van de Zeestranden in Cas van Landingen ofte iets diergelijks [...]."8 De "Ordre van Seijnen", die natuurlijk ook gold voor de Marine, vormde voor de kapitein ter zee Van Kinsbergen aanleiding om de overste Van Burmania van de Militie in overweging te geven de regenten van Huisduinen een zeeman te laten aanwijzen die op Kijkduin bij die post meede de wagt zal houden op dat er niet mis gesien en geen valsch allarm gemaakt worde, als meede zal er een geplaatst worden op de batterije bij Caaphooft op dat de Commandant van die post geen Abuisen begaat." Verder wilde hij de batterij bij Kaaphoofd en de post Kijkduin laten bemannen door de Militie die daar gelegerd was, de batterijen in Den Helder door de Militie aldaar en het kanon bij het paalwerk aan de dijk en Sluisdijk door de Marine. Zolang er nog geen artilleristen voorhanden waren moest de burgerij van Huisduinen en Den Helder een compagnie van 50 jongemannen leveren tot het bewerken van de differente Batterijen In een brief aan Gecommitteerde Raden meldde baljuw en schout Pieter de Leeuw vervolgens dat hij op verzoek van Van Kinsbergen had gezorgd voor een zeeman op Kijkduin die de geordoneerde Zeijnen aan Slants Scheepen in Texel leggende uijtvoerde Hij vertrouwde erop, dat Gecommitteerde Raden deze man zouden betalen, omdat hij feitelijk het werk van de Marine deed.9 Zeeman en jongelieden zullen wel deel hebben uitgemaakt van een van de vier schuttersvendels in die jaren. Bewapening Op 27 januari 1672 gaven Gecommitteerde Raden de regenten van Huisduinen en Den Helder opdracht alle weerbare mannen tussen de 18 en de 60 die te arm waren om zelf een wapen aan te schaffen daar zo spoedig mogelijk van te voorzien tweederde met Musquets of Vierroers en Bandeliers en een derde met Piecken, doch alle met behoorlick sijtgeweer [...]."ID De rijken moesten hun wapenrusting natuurlijk zelf betalen. Op 2 mei 1747 schreven Gecommitteerde Raden, dat ze artilleriemeester Jan Scharwoud opdracht hadden gegeven 100 sabels of houwers met portepees (draagriemen), 100 snaphanen met bandeliers, 200 pond fijn <PJ J4) 's Lands Hok en de oostelijke Batterij (1760). 49

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 23