metten eersten te doen wapenen Bovendien moesten ze ter keuze een dubbeltal opgeven van kapiteins, luitenants, vaandrigs en sergeanten. Ook de monsterrollen uit 1672 zijn bewaard gebleven. Het aantal weerbare mannen was blijkbaar niet of nauwelijks toegenomen, want de schutterij telde nog altijd twee compagnieën. Volgens de "Monster Rolle van opgesetenen tot Huijsduijnen Anno 1672" hadden Gecommitteerde Raden Anthonis van Voorthuijsen tot kapitein, Willem Cornelisz. Plugh tot luitenant, Arien Pietersz. Platevoet tot vaandrig en Hendrick Dircksz. Backer, Jan Adriaensz. Groof, Cornjelis] Ysbrantsz. Croon en Maerten Thuejnisz.] Roodt benoemd tot sergeant. In om en nabij de verhouding van 1 op 2 worden de namen opgesomd van 54 piekeniers, 102 musketiers, en 1 tamboer. De "Monster Rolle vande opgesetenen tot den Helder Anno 1672" vermeldt als kapitein Couwenburg J oppen als luitenant Hendrick Kuijte(?), als vaandrig Arien Harmensz. en als sergeanten Cornjelis] Ariaens Cramer, Claes Ariaens Jongenoom, Jan Dirksz. Torper en Crijn Hendricks Brack Op de rol staan 164 musketiers en korporaals, 73 piekeniers en 1 tamboer. Ook hier was de verhouding piekeniers - musketiers ongeveer zoals die moest zijn. De compagnie was verdeeld in 7 rotten. Elk rot had een korporaal en een onder-korporaal (lanspassaat). 4 In 1672 werden de meeste huislieden geleverd door Holland. Ingedeeld in compagnieën en regimenten werden ze ingezet voor de kustverdediging of voor dienst buiten de provincie. Het Noorderkwartier kon beschikken over 17.080 huislieden, Voetvolk uit het begin van de Tachtigjarige Oorlog: luitenant. verdeeld over 23 regimenten met 164 compagnieën. In juli kwamen duizenden huislieden met hun paarden naar Huisduinen en Den Helder. In de maand daarop werden ze door miliciens gedrild op het Koegras en onderverdeeld 46

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 20