DE OPIUM-VLOEK. p TIJDSCHRIFT DEN ANTDOPl l MBOND. VAN* !r»7'>ir" irrr*""SrMü»iiihi opiumfabriek bijschrift was zeer lucratief en had de afgelo pen eeuwen een veelvoud aan mil joenen opgebracht. Na veelvuldig en intensief overleg kwamen rege ring en Anti-Opiumbond tot een compromis, dat je "De reglemente ring van het kwaad" zou kunnen noemen. Overeengekomen werd onder ande re dat de regering alle opium in kocht, in een staatsfabriek bereid de, verpakte en waarmerkte. Er werd een gemiddelde verkoopprijs vastgesteld en ruwe opium werd bestempeld als smokkelwaar. Het aantal opiumkitten op Java werd vastgesteld. De opiumslijters kregen een vastgesteld loon en geen percentage meer. Ter controle op de naleving van het reglement werden ambtenaren aangesteld. Opiumfabriek De eerste opiumfabriek werd in 1894 gebouwd op het landgoed Struiswijk bij Batavia. In 1901 werd hij als te klein beschouwd en werd op het omringende terrein Kera- mat, Weltevreden, een grotere nieuwe opiumfabriek neergezet, compleet met een spoorlijn om de tonnen heulsap uit de havens aan te kunnen voeren. De vulmachines in de fabriek waren gemodelleerd naar machines van de Nederlandse verfindustrie. In de opiumfabriek werkten naast een tiental leidingge vende Europeanen ruim zeshon derd (later duizend) inheemse dag loners. De opiumfabricage was een grote industrie geworden. Aan het begin van de eeuw werd in de fa briek jaarlijks ruim honderd ton ruwe opium uit Bengalen aange voerd en verwerkt tot ruim zeventig ton gebruiksklare opium. Het bruto opiuminkomen bedroeg voor de staat in bijvoorbeeld 1911 bijna twintig miljoen. In 1912 was dat ruim drieëntwintig en twee jaar la ter eenentwintig miljoen. Opiumkitten In de wettige kitten mocht opium verkocht, noch verdeeld worden. Ie dere schuiver moest zijn eigen voorraad meebrengen of gaan ha len in het naburige gebouw van de vulkamer 100

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2004 | | pagina 18