i De galgen stonden opgesteld langs de kast van Huisduinen op de Zeeduinen iets ten zuiden van Kijkduin. Na tien weken maakten Franse sol daten voor de kust van Brazilië een einde aan de muiterij. Een deel van de schuldigen stond terecht in de Nederlandse kolonie Suriname, in Fort Zeelandia. Zeven muiters wer den daar ter dood veroordeeld. De andere groep gevangenen werd door de Hoge Zeekrijgsraad op oorlogsschepen op de rede van Texel verhoord. Dertien mannen werden ter dood veroordeeld. De galgen werden opgesteld langs de kust van Huisduinen, iets ten zui den van Kijkduin. Tot ontzetting van de Huisduiners liet men de veroordeelden aan de galgen han gen ter afschrikking voor de bemanningen van langsvarende VOC-schepen op weg naar Azië Vernoemde VOC fluitschepen Een van de meest gebouwde typen Nederlandse vrachtvaarders voor de compagnie was het fluitschip. Het schip is in 1595 door scheeps bouwer Pieter Jansz. Liorne in Hoorn ontwikkeld. Deze schepen konden veel- en zware vracht ver voeren en waren gemakkelijk te bezeilen en te bemannen. Dat de dorpen Huisduinen en Den Helder belangrijk waren blijkt uit de ver noeming van twee VOC- fluitschepen naar beide dorpen. Tus sen 1685 en 1692 voer er een Oost- Indiëvaarder op Azië met de scheeps naam de Helder. Het schip was uitgerust door de Kamer van Amsterdam. De Huijsduij- nen is in 1784 te Amsterdam gebouwd in opdracht van de Kamer van Amsterdam. Het schip vertrok voor zijn eerste vaart op 12 december 1784 vanuit het Mars diep in konvooi via Kaap de Goede Hoop naar Ceylon. Het schip De Helder Op 26 januari 1686 kwam de Hel der uit Patria (zo werd bij de com pagnie het vaderland genoemd) in Batavia aan. Op 26 augustuss 1686 vertrok de Helder van Batavia via Bengalen weer naar Patria. In augustus 1688 kwam het schip in Ceylon aan. Onenigheid met de Fransen leidde er toe, dat het Fran se oorlogsschip Le Jeu in 1690 het schip de Helder "van 30ste april na Persia voorgeseyld zijnde, hem op de rheede leggende, met een canonschoot over sijn schip uytge- daagd had, den 2e mei daaraanvol gende na Frankrijk vertrocken is". De Fransen kruisten regelmatig in convooi met zo'n zes oorlogssche pen door de Aziatische wateren om rijkbeladen VOC-schepen te vero veren. Op 24 mei 1691 verging de Helder voor Suratte (handelsstad in India) bijna door een storm. In mei 1692 werd besloten de Radja van Calicoylang wegens bondbreuk en betoonde vijandschap te beoor logen en te bestraffen met een leger dat aangevuld werd met bemanningsleden van de Helder. In december 1692 is het schip op een ondiepte van de Gangesrivier gelopen en gebarsten. Volgens het Grootboek en Journaal van het schip was de bemanning afkomstig uit grote plaatsen, met name uit Amsterdam, en uit kustplaatsen. De buitenlandse bemanningsleden kwamen vooral uit Duitsland en uit Scandinavië. Slechts één beman ningslid kwam uit Den Helder, matroos Cornelis Jansz. Leeuw. Bevelhebbers van het schip waren Gijsbert van Craijesteijn, uit Oude water (1685) en Harmen Pulsik, uit Bergen in Noorwegen (1687-1688) Het schip Huijsduijnen In 1784 werd het fluitschip Huijs duijnen met een gewicht van 723 ton gebouwd te Amsterdam in opdracht van de Kamer van Amsterdam. Dat jaar vertrok schip per Laurens Cornelisse, afkomstig van Bergen te Noorwegen, op 12 december 1784 vanuit het Mars diep in convooi met de VOC-sche pen Barbestein, Java, Sparenrijk en Zeepaard onder begeleiding van ingescheepte soldaten. Het kwam op 27 maart 1785 voor Kaap de Goede Hoop aan. Aankomst Cey lon 1 juli 1785, vertrek Ceylon 26 november 1785, aankomst Kaap de Goede Hoop 30 januari 1786, aan komst Texel 23 juni 1786. Daarna stond het schip onder bevel van schipper Arie Simonsz. Koek, uit Amsterdam; voor de Kamer van Amsterdam vertrok het schip van uit het Marsdiep op 17 oktober 1786. Het vervoerde (ook) passa giers voor de Kamers van Zeeland, Hoorn, Delft en Rotterdam. Aan komst Kaap de Goede Hoop 24 februari 1787. Het schip werd bevoorraad op de rede van Kaap de Goede Hoop met goederen uit de 12

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2002 | | pagina 12