ren er toen net weer, maar alléén voor kleine kinderen. Wij school jongens mochten er toen alleen nog maar naar kijken Natuurlijk ken de ik David allang uit de verhalen van thuis. Hij staat niet voor niets op een jeugdfoto met mijn vader, (zie: Vriendschap) Freek Vermooten overigens, was de enige zoon van smid Vermooten uit de Gasstraat. Hij stierf, nadat hij jarenlang had liggen kuren aan de Doggersvaart, aan tuberculose. En natuurlijk heb ik David Holle- stelle diverse malen horen zingen, meestal begeleid door Aafje Kamp, later mevr. Graaff-Kamp van de he renmodezaak Nico Graaffin de Spoorstraat. Mevrouw Graaff- Kamp, aanvankelijk organiste in de Lutherse kerk, was (sedert 1952?) óók jarenlang organiste van de Her vormde gemeente. Op 19 november 1952 zong David Hollestelle in Casino voor de Hel- derse Volksuniversiteit. De verslag gever van de Helderse Courant schreef ondermeer: "Sedert zijn eenvoudige soli in Casino of in de Lutherse kerk heeft David Holle- stelle een gedegen scholing doorge maakt. Met de microfoon van de ra dio is hij al enkele jaren de beste vrienden en het aantal keren dat hij als solist optrad bij zanguitvoerin gen alom in den lande is bijna niet te tellen. Het doet ons goed dat Da vid Hollestelle zijn en ons Nieuwe- diep nog niet is vergeten..." Het landelijk verschijnend Alge meen Handelsblad had op 9 mei 1952 ondermeer over David Holles telle geschreven: "De kansen op een mooie carrière als oratorium zanger staan voor David Hollestel le, naar het schijnt, gunstig. Muzi kaliteit, zuivere intonatie, fraaie stemmiddelen en een uitstekende ademtechniek zijn de grote kwali teiten van deze zanger." Dat de Helderse zanger David Hol lestelle inderdaad over uitzonderlij ke kwaliteiten beschikte en daar door grote bekendheid kreeg, blijkt tenslotte uit het feit dat hij vermeld wordt in de Grote Winkler Prins Encyclopedie (8e druk, deel n, pa gina 260), een eer die slechts voor enkele Nieuwediepers is wegge legd. Jan T. Bremer Catharina Hollestelle-Verhey aan Jan T. Bremer, 19-08-2002 "Ds. Borghardt vond dat de stem van David te goed was voor alleen lokaal gebruik. Hij had een vriend, ik dacht in Heerhugowaard, die Bogtman kende en die heeft con tact gezocht met Bogtman. Daar is hij toen met Aaf Kamp, een orga niste van de Lutherse kerk, naar toe gegaan. Aaf Kamp nodigde Bogt man uit voor een orgelconcert en dat wilde hij wel. Bogtman vroeg of David even vroeger wilde komen bij de repetitie, dat deed hij graag. Toen het met de repetitie vlot ging, vroeg Bogtman of David even bo ven wilde komen en liet hem een paar regels uit de Johannes Passion zingen. Dat was zeker naar zijn zin en hij vroeg of David twee passies, die hij niet kon doen, voor hem wil de zingen. Achteraf is dat heel bij zonder: een praktijkervaring had hij niet, hij had alleen maar met een paar kleine orkesten gezongen. Hij heeft het gedaan en is er nog ja ren naartoe gegaan. Bogtman was zo positief, hij introduceerde hem bij het omroepkoor en daar moest hij ook auditie doen en ze wilden hem meteen hebben, maar dat kon niet, hij had al een gezin met drie kinderen. 'Hindert helemaal niet als U op een moment alles heeft ge regeld, al doet U daar een jaar over, Uw plaats blijft vrij!' Een paar maanden nadien kreeg hij zijn vas te aanstelling op de werf. Meteen naar de directeur om verlof voor drie maanden. Diezelfde tijd was ook de proeftijd voor het koor. Hij wist op de werf iemand die in Hil versum woonde en in Den Helder werkte en een voorlopige verhui zing was snel geregeld. In Hilver sum ging het behoorlijk goed, kreeg al snel solo'tjes. Er werd een wedstrijd uitgeschreven door het Ned. Impressariaat. Daar met een kennis die een auto had, na de re petitie van het koor, heen, kwam nog net op tijd en won de eerste prijs. Toen kwam alles in een stroomver snelling, veel concerten werden aangeboden en toen kwam de vraag: in het koor blijven of solo gaan zingen: na 5 jaar koor werd het toch solo. Heel hard werken om het hele repertoire in te studeren en optreden, maar het ging goed. Ora toria in binnen- en buitenland en liederenavonden en veel radio. Hoogtepunten waren de passionen en hij heeft enorm veel passionen gezongen. In het Concertgebouw met Van Beinum tien jaar. In Naarden ook ongeveer tien jaar, maar Van Beinum en v.d. Horst overleden en de nieuwe dirigenten namen hun eigen solisten mee. Maar in die tijd kreeg hij de aanbie ding om in Rotterdam aan het Con servatorium les te komen geven en dat heeft hij gedaan. Dat was iets minder vermoeiend dan concerten. Hij heeft daar o.a. Robert Holl als leerling gehad. Tot zijn 62ste heeft hij dat gedaan. In die tijd werden de concerten toch minder omdat er waarschijnlijk door de TV minder koren in stand bleven." Vriendschap Een vriendschap uit de dertiger ja ren van de vorige eeuw waaraan je nu nog levendige herinneringen hebt, moet wel een hechte vriend schap zijn geweest. Ik durf dan ook wel te zeggen dat David Hollestelle en ik in onze jonge jaren boezem vrienden waren. We leerden elkaar kennen op de CJMV, de Christelijke Jonge Man- 104

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2002 | | pagina 4