Helderse Historische Vereniging 0 Secretariaat: Middenweg 71, 1782 BB Den Helder website: http://surf.to/hhv Bestuur Voorzitter: J. Dop, tel. 0223 668040 Secretaris: Mw.M.A.P. Kuys-Snelleman tel. 0223 619887 Penningmeester: M. Noot, tel. 0223 613378 Lid: H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Lid: M.R.M. Spetter, tel. 0223 642829 Lid: J. Sweep, tel. 0223 630965 Lid: A. Boon, tel. 0223 612191 Veertiende jaargang, nr. 4 juni 2002 Redactie 'Levend Verleden' Drs.J.T. Bremer, tel. 0224 221569 R. Schendelaar, tel. 0223 630077 G. Hakkenes, tel. 0223 631818 Drs.W.C. Thijssen, tel. 0223 532328 redactiesecretaris, Zwanenlaan 15 1761 ZS Anna Paulowna Contactadressen werkgroepen Fotocollages en verspreiding blad J.C.D. Launspach, tel. 0228 315084 D. Borra, tel. 0223 615614 Bibliotheek en archief Mevr.A. Limonard, tel. 0223 621595 Video-werkgroep H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Presentatie Mevr.N. Naviglio-Simonse, tel. 0223 616036 Dit blad is een uitgave van de Helderse Historische Vereniging Verschijnt 4X per jaar. Bij de voorplaat Botter bij Kaap Wierhoofd. ca. 1928 Inleveren kopij Kopij voor het blad wordt gaarne tege moet gezien bij de redactie van 'Levend Verleden', K. Visserstraat 5 1785 JH Den Helder. Voor zover de voorraad strekt zijn exem plaren van het verenigingsblad verkrijg baar a 3,86 per exemplaar, themanum mers 4,54. Aan te vragen bij het secre tariaat. Coördinator werkgroep boeken - video's - cd-roms Dhr.J. Sweep, tel. 0223 630965 Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. De contributie bedraag 13,61,- per verenigingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. Technische realisatie en lay out: PIROLA

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 2002 | | pagina 1