Monumenten van Den Helder door K.F. Walboom, met nadruk op de Huisduiner vuurtoren "Lange Jaap". Het manuscript exemplaar van dit in beperkte druk verschenen boek werk is ons door de auteur als ge schenk toegezonden. Het eerste deel is een beschouwing van de aan het begin van de Tweede Wereld oorlog aanwezige markante gebou wen en een impressie over wat er mee gebeurd is. Ook hier ontkomt de lezer niet aan de indruk dat er wel erg rauw met onze stad is om gesprongen, niet alleen in, maar ook na de oorlog. In herinnering worden bijv. geroepen de gebeurte nissen rondom de restanten van de Hoofdgracht, gesloopt vanwege de verbreding van de Zeedijk en het vervolgens veranderen van deze vlakte in een parkeerruimte voor wachtenden op de Texelse boot. Zo zijn er meer voorbeelden van wat slordig omspringen met het beetje wat er nog was. Het grootste deel van het boek be handelt de geschiedenis van de vuurtoren. Begonnen wordt met een beschouwing over de voorge schiedenis, de vuurboet, die via de eerste vuurtoren en de lichten op de kaap leidt naar de Lange Jaap. De vermelding van de binding die de familie Walboom met de kust wacht had hielp mee de interesse te verklaren die uit de keuze van het onderwerp spreekt. Het boek geeft een compacte geschiedenis van de kustverlichting op dit uiterste punt je vasteland. Arie Boon Rozenstraat 10: De geschiedenis van twee Joodse kinderen die in 1943 werden weg gevoerd Aan de bibliotheek van de 'Helder- se Historische Vereniging' is door de auteur Harry van Loo te Rijswijk een in eigen beheer uitgegeven boekje geschonken waarin verslag gedaan wordt van zijn naspeurin gen naar twee Joodse kinderen die na verraad in 1943 vanuit Den Hel der zijn weggevoerd. Het is een bij na ongelofelijk relaas van de arres tatie van een vijf maanden oud jon getje en een zevenjarig meisje en de dan 35-jarige Marinus Petrus Bos. De Helderse Marinus Bos en zijn vrouw Jansje Elizabeth Koker noot hadden zich op verzoek van de Amsterdamse illegaliteit over deze Joodse kinderen ontfermd, maar een buurvrouw meende aangifte te moeten doen van 'mishandeling' door het echtpaar Bos bij de Hel derse politie. Harry van Loo geeft in dit boekje een adembenemend verslag over de gevolgen van deze aangifte, de be vrijding uit de crèche van de Hol landse Schouwburg te Amsterdam van de 'gearresteerde' kinderen, het verblijf van Marinus Bos in een concentratiekamp, de verdere le vensgeschiedenis van alle betrokke nen en het naoorlogse onderzoek van de Politieke Opsporingsdienst. Het boekje is tevens voorzien van talrijke illustraties, waaronder ko pieën van documenten. Een prach tig boekje! Jan T. Bremer 81

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2002 | | pagina 5