Boekbespreking De Hondsbossche Steenen Schut sluis te Zaandam door Will C.Thijssen i7e uitgave van de kring van 'Vrien den van de Hondsbossche' 2001 Postbus 15,1135 ZH Edam. Zoals terecht wordt geconstateerd in de inleiding van het boek is vrij wel onbekend, dat het hoogheem raadschap van de 'Hondsbossche en duinen tot Petten' naast de be roemde zeewering nog een ander belangrijk waterstaatkundig object beheerde. Het betreft hier de in 1547 in gebruik genomen schut sluis in de Hoge- of Zaandam aan het zuideinde van de Zaan. De ge schiedenis van deze sluis is daarom zo interessant omdat hier vrijwel het totale waterverkeer van en naar het benoorden de sluis gelegen ge bied passeerde. De schrijver behandelt het econo misch belang van deze sluis, zowel als zijn bouwkundige geschiedenis en illustreert dit met tekeningen, foto's en grafieken. Meer dan hon derd noten verwijzen naar de vind plaats en naar verklarende teksten. Het boek is een belangrijke aanvul ling van de reeks die op naam van de 'vriendenkring' staat, intussen zeventien uitgaven telt en voor 22,00 verkrijgbaar is op bovenge noemd adres. Focus op Den Helder Dit boek van Rens Schendelaar is een uitgave van de Europese Biblio theek, Postbus 49, 5300 AA Zalt- bommel. Dit boek is vooral een fotoboek en beperkt zich - uiteraard zou ik haast zeggen - tot de periode waar in Helder tot Den Helder werd en in omvang groeide tot een echte stad, de periode dus van 'pak weg'1920 tot 1970. Voor de opmerkzame waarnemer zijn in dit boek een aantal juweel tjes verzameld; ik verwijs bijv. naar blz. 54 waar de Watertoren nog in de steigers staat voor de "verbou wing". Zo is er nog wel meer te vinden, maar dat laat ik graag over aan de lezer. Het boek is voor 17,50 te koop in de boekhandel. 125 jaar N.I.O.Z. Ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van het N.I.O.Z. in Den Helder, nog altijd benoemd als het 'zoölogisch station', is een gedenk boek uitgegeven, geschreven door Johan van Bennekom. De schrijver behandelt de geschiedenis van het station van 1876 - 1960 en de daarop aansluitende periode van het N.I.O.Z. tot aan 1990 als het onder de N.W.O. gaat opereren. Bij het doorlezen van dit boek be kroop mij het angstige gevoelen dat in de jaren van de uitbreiding van het N.I.O.Z. ergens een kans is ge mist om dit instituut te behouden voor Den Helder. Hoort dit ook thuis in de rij Pedagogische Acade mie, Zeevaartschool etc.? Wanneer u dit boek doorleest zal ook u worden bekropen door een gevoel van bewondering voor het geen is opgebouwd. Het boek is voor 13,50 verkrijg baar bij boekhandel 'De Drie Boek jes' in de Keizerstraat. 80

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2002 | | pagina 4