Helderse Historische Vereniging Secretariaat: Middenweg 71, 1782 BB Den Helder Bestuur Voorzitter: A. Boon, tel. 0223 612191 Secretaris: Mw.M.A.P. Kuys-Snelleman tel. 0223 619887 Penningmeester: M. Noot, tel. 0223 613378 Lid: H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Lid: L.P. Obbens, tel. 0223 616161 Lid: J. Sweep, tel. 0223 630965 Redactie 'Levend Verleden' Drs.J.T. Bremer, tel. 0224 221569 R. Schendelaar, tel. 0223 630077 G. Hakkenes, tel. 0223 631818 Drs.W.C. Thijssen, tel. 0223 532328 Contactadressen werkgroepen Fotocollages en verspreiding blad J.C.D. Launspach, tel. 0223 619311 D. Borra, tel. 0223 615614 Bibliotheek en archief Mevr.A. Limonard, tel. 0223 621595 Video-werkgroep H.J. Nieuwenhuizen, tel. 0223 630280 Presentatie Mevr.N. Naviglio-Simonse, tel. 0223 616036 Dertiende jaargang, nr. 3 maart 2001 Dit blad is een uitgave van de Helderse Historische Vereniging Verschijnt 4X per jaar. Bij de voorplaat De watertoren rond ïgio. Inleveren kopij Kopij voor het blad wordt gaarne tege moet gezien bij de redactie van 'Levend Verleden', K. Visserstraat 5 1785 JH Den Helder. Voor zover de voorraad strekt zijn exem plaren van het verenigingsblad verkrijg baar a 8,50 per exemplaar. Aan te vra gen bij het secretariaat. Coördinator werkgroep boeken - video's - cd-roms Dhr.J. Sweep, tel. 0223 630965 Bankrekening 67.33.64.976 ten name van de Helderse Historische Vereniging bij de ING Bank te Den Helder. De contributie bedraag 30,- per vereni gingsjaar, van 1 juli t/m 30 juni. Technische realisatie en lay out: Ppirola

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2001 | | pagina 1