Het Timorpark De werkloosheid in de dertiger jaren was enorm. Vooral onder de ongeschoolde arbeiders. Een door de gemeenteraad benoemde com missie zorgde zoveel mogelijk voor werkgelegenheid. In 1932 bestond dat onder meer uit: "Het aanleggen van een plantsoen nabij den Middenweg". Het vijf hectare grote park was in uitbrei dingsplan West opgenomen en kreeg de naam Timorpark. Vol gens het gemeente jaarverslag van 1933 werden in dat jaar de bruggen, duikers en zitbanken gemaakt. De paden en waterpar tijen waren toen al aangelegd. "Ten gevolge van het opruimen der bomen langs de Binnenhaven, de Zuidstraat, de Weststraat en de Hoofdgracht zal getracht wor den de bomen welke nog overge plant kunnen worden te plaatsen in het park nabij de Timorlaan", aldus het verslag. Sinds 7 april 1965 is de naam gewijzigd in Churchillpark. 116

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden | 2000 | | pagina 32