1 7 i WW De lange herfst van 1799 De Russisch Engelse invasie in polder en duin In 1999 is het twee honderd jaar geleden dat de invasie plaatsvond op de stranden tussen de Kleine Keeten (strandslag Falga) en Callantsoog met als doel de Fransen uit Nederland te verdrijven en het Oranjehuis terug aan de macht te brengen. Dit was voor de Stichting Herdenking 1799 aanleiding om een herdenkingsboek uit te geven. Op 19 november jl. vond in Castricum de presentatie plaats. De hoofdstukken in het boek zijn geschreven door ver schillende auteurs, zowel professionele- als amateur historici. In het eerste hoofdstuk worden de gebeur tenissen van 1799 geplaatst in een breed historisch kader (de toestand in de Republiek der Verenigde Provinciën in de tweede helft van de 18e eeuw, de Franse Revolutie en de Coalitie oorlogen). In hoofd stuk twee en drie volgt een volledig en gedetailleerd verslag van de veldtocht en de veldslagen en een beschrijving van de deelnemende legers, hun wapens en uniformen. Aan de gewone man in Noord-Holland wordt ruime aandacht geschonken in hoofdstuk vier dat de economische situatie, het leven en de leefomstandigheden van alle dag beschrijft op het platteland en in de steden. In apar te hoofdstukken komen de gebeurtenissen en bele venissen van burgers in en rond Alkmaar, Beverwijk en Den Helder aan de orde. Hoofdstuk 8 getiteld 'Den Helder en Huisduinen tijdens de Franse tijd en de Engelse invasie', is ge schreven door Rens Schendelaar. Als bron is voornamelijk het ge meentelijk 'oud archief van Den Helder en Huisduinen geraad pleegd, voor literatuur de biblio theek van het Koninklijk Instituut van de Marine. In dit hoofdstuk wordt uitgebreid ingegaan op de onrust die in de dorpen heerste sinds de 4e Engelse Oorlog (1780- 1784) en de kustbewaking die be stond uit kleine schansen langs het Marsdiep. Dan de bezetting door de Franse troepen van 1795 tot 1814 met als gevolg de uitputtende inkwartiering bij de burgers thuis door gebrek aan kampementen van Franse- én Hollandse militairen. Het verdriet van de plaatselijke families van ze ker tweehonderd, in Engeland ge vangen zittende, vissers en zeelui die in grote armoe leefden omdat zij geen inkomen hadden, ook dat de Engelsen optimistisch waren over de afloop van de invasie én er zelfs spionage op het Marsdiep plaatsvond. Het hoofdstuk verhaalt ook over de berichten die het dorpsbestuur kreeg over de Engelse scheepsbe- wegingen voor onze kust, over de invasie en de directe gevolgen voor de bevolking en het dorpsbestuur. Dat Den Helder een bijzondere plaats innam tijdens de invasie blijkt uit het feit dat de in Engelse ballingschap levende Erfprins Wil lem Frederikvan Oranje Nassau, de latere Koning Willem I, in Den Helder verbleef tijdens de veldtocht van het invasieleger. Met het ver trek van het Russisch-Engelse in vasieleger, zuiveringen in de dor pen, verdeling van goederen en gel den, de lege dorpskas én de veran deringen, wordt het hoofdstuk over Den Helder en Huisduinen beslo ten. Vervolgens is er een hoofdstuk gewijd aan de rol van de pers (zo wel de regionale als landelijke) met name over de verslaggeving van het gedrag van de Russen in Bergen. Het boek eindigt met een korte analyse over de gevolgen van de in vasie zowel politiek, als econo misch en sociaal voor wat betreft de plaatselijke bevolking en in Euro pees verband. Het resultaat is een schitterende uitgave, gebonden in 248 pagina's en rijk geïllustreerd met o.a. 16 kleurenpagina's. Het is verkrijg baar bij boekhandel 'de Drie Boek jes' onder de titel 'De lange herfst van 1799, de Russisch Engelse in vasie in polder en duin' (ISBN 90- 9011823-3). De oplage is beperkt én 29,90 is beslist niet duur! 39

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 7