38 De sloop in ig8t van het Sint Dominicusgesticht aan de Jonker straat, het gebouw was bekend als 'Elgawa'. De pan den van het aan grenzende voorma lige weeshuis 'Louisegesticht' niet op de foto) maakten sinds igt6 deel uit van het nabij gelegen gasbedrijf. Sint Dominicusge sticht tijdens de sloop in 7987. Nieuwbouw Ook in 1916 is er een briefwisseling tussen de kinde ren Janzen en het arm- en kerkbestuur over het volgen de. De overheidsinspectie heeft de zusterscholen afge keurd. Nieuwbouw is nodig. Daarin onder te brengen meisjesscholen, een jongensschool, eventueel een pa tronaatsgebouw en een katholiek weeshuis. Door de ligging der gebouwen was het mogelijk, zo schrijven de bestuurders, 'Door ééne Eerwaarde Zuster speciaal voor de weezen in de Louise-stichting te doen zorgen; 't laatste wordt ondoenlijk, wanneer de scholen op eene andere plaats, eenigszins verwijderd van de tegenwoor dige zoude komen'. Dus willen de bestuurders een nieuw weeshuis bou wen, onder de naam Louise-Stichting, bij de andere ge bouwen (nieuwbouw op een andere locatie). Of de erf genamen Janzen daarmee akkoord kunnen gaan en of ze de duizend gulden per jaar willen continueren, 'zo als in 1875 was overeengekomen'? Zuster Aquina (Louise Charlotte Janzen) laat weten wel akkoord te willen gaan, maar dan moeten er beslist ook 'jongens- weezen' opgenomen worden. Dat was dus kennelijk nog steeds niet het geval. Blijkens de brief van 5 april 1916 denkt ze dat dat nu wel geen probleem zal zijn in verband met de broeders voor de jongensschool. Zou het er dan toch nog van komen? Noot: In het artikel 'Van aannemers en molenaars' (Levend Verleden 2de jrg. Nr.i (oktober 1989), p.90-93 van M.M.J. Hoogenbosch staat het een en ander over deze familie Janzen. J.E. Janzen was in 1803 geboren in Lindern (Oldenburg, noord Duits land). Hij en zijn twee jaar oudere broer J.S. werden opgeleid in de bouwnijverheid. Waarschijnlijk heb ben ze vernomen dat er grote bouw werken tot stand kwamen aan het Nieuwediep in de jaren 1820-25. Ze komen naar hier en zetten een flink bouwbedrijf op. In 1829 huwt J.E. met Clara Louise Meier, eveneens uit Duitsland (Minden) afkomstig. In 1843 nemen de gebr. Janzen de trasmolen (tras is een voorloper van cement) 'De Eendragt' aan de Molengracht in gebruik. Ruim 20 jaar later bouwden ze een houtzaag molen aan de rand van de 'Nieuw- stad', waar later houthandel Vinken zat. J.S., in 1851 genaturaliseerd tot Nederlander, zit 25 jaar in de gemeenteraad, J.E. (gewoonlijk Jan baas genoemd) in het bestuur van de Kamer van Koophandel. Ze waren omstreeks 1840, samen met een M. Schouten, aannemer van de bedij king van de Waard- en Groetpolder (bij Kolhorn) voor een aanneemsom van f 663.500,- toen een enorm bedrag. In het na 1851 snel groeien de Den Helder verwierven ze gron den en bouwden ze vele panden. In de jaren 50 bouwden ze het polder huis 'Veerburg' in Anna Paulowna. J.E. schonk in 1866, kort voor zijn dood, het katholieke kerkbestuur een royaal perceel grond aan de Jonker straat, bestemd voor de bouw van een katholieke lagere school. Zijn weduwe gaf in 1875 gelden voor bouw, inrichting en onderhoud van een katholiek weeshuis ernaast: het Louise-gesticht. L.F. VAN LOO

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 6