Zonder verder voorbeelden te geven schrijft De Jonge dat in de strijd tegen de Duinkerker kapers, wanneer in bepaalde periodes geen levens gespaard werden, 'meer dan één bevelhebber, zoowel Nederlan ders als Duinkerkers, den brand in het kruid stak, liever verliezende met de zijnen eerlijk te sterven dan op eene eerlooze en wreede wijs om hals gebracht te worden.'4 Deze bittere keus hadden de kapers uit 1781 niet te maken. Zij zouden in het ergste geval een aan tal jaren in gevangenschap gera ken, maar meer ook niet. Het is dan ook alleszins waarschijnlijk dat een toevallige treffer in de kruitka mer de oorzaak van de ramp met 'De Dappere Patriot' geweest is. Ook dat was uiteraard méér voor gekomen in de geschiedenis. Zo vertelt van Deursen het mooie ver haal van een Hollands schip dat in 1613 bij Gibraltar door drie Turkse fregatten werd overvallen en tij dens het gevecht 'brand in het kruit' kreeg. Van de Hollanders bracht alleen Herman Hermansz. er het leven af door zich op de fok- kemast drijvende te houden, ver huld in het marszeil. Toen daarna twee van de Turkse schepen weg voeren, zwom hij onvervaard op het derde toe, klom aan boord, en overmeesterde de weinige opvaar- enden die de strijd hadden over leefd. Geheel alleen bracht hij zijn buit binnen in de haven van Mala ga-5 J.T. BREMER Noten 1 Request aan de Hoogmogende Heeren Staten Gereaal der Vereenigde Nederlanden door Jaques Bergeon en Comp. Uitgegeven in 's Hage bij J.F. Jacobs de Agé, Boekverko per in de Spuistraat, 's-Gravenhage, 1781. (Algemeen Rijksarchief, 's-Gravenhage. Archief Staten Generaal inventarisnummers 3837 en 3839. Zie ook Resoluties Sta ten Generaal d.d. 5-11-1781 en 12-7-1782 en bijlagen reso luties 8-7-1782 en 5-11-1782 uit liassen archief Staten Generaal, inv. Nrs 7946 II en 7950. 2 J.C. de Jonge, Geschiedenis van het Nederlandsche Zee wezen, 6e deel, eerste druk, 's Gravenhage., 1845, blz. 142-145. 3 J.C. Vermaas, Geschiedenis van Scheveningen, 1926, deel I, blz. 178 e.v. 4 J.C. de Jonge, ie deel, blz. 123, 205, 227. 5 A.Th. Van Deursen, Het kopergeld van de Gouden Eeuw, Assen/Amsterdam. 1978, blz. 44. Prent uit collectie Frederik Muller. In het bezit van Rijksmuseum Amsterdam. 59

Tijdschriften Regionaal Archief Alkmaar

Levend Verleden - Den Helder | 1998 | | pagina 27